10 Nisan 2014 Perşembe

YGS-LYS Başvuruları Ne Zaman?

2016 YGS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte bu sorunun yanıtını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvuruları için geri sayım başladı. Üniversitelere girebilmek için ilk adım niteliğindeki YGS sınavı başvuruları 6-20 Ocak 2016 tarihlerinde alınacak. Öğrenciler ÖSYM'nin sitesinden online olarak başvuruda bulunabilecekler. YGS sınavı ise 13 Mart 2016 tarihinde yapılacak. Üniversitelere girişte diğer önemli olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) başvuruları ise 1-14 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak. İşte YGS başvuruları ile ilgili tüm detaylar ve sınav hakkında bilgiler.

2016 YGS SINAV TARİHLERİ

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Tarihi : 13 Mart 2016

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 Mart 2016

LYS başvuruları ise 1-14 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacak. LYS sonuçları da 18 Temmuz2016'da açıklanacak.

2016 LYS SINAV TARİHLERİ:

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)- 4 Sosyal Bilimler: 18 Haziran 2016
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-1 Matematik: 19 Haziran 2016
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-5 Yabancı Dil: 25 Haziran 2016
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-2 Fen Bilimleri: 25 Haziran 2016
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-3 Edebiyat-Coğrafya: 26 Haziran 2016
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Sonuç Açıklanma Tarihi: 18 Temmuz 2016

2016 ÖSYS Kılavuzunda, 2016 yılında üniversiteye girişde sınavların ilki olan YGS'ye ve daha sonrası 2016 LYS sınavına girecek adayların yapması gereken işlemler ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Adaylar 2016-ÖSYS'ye başvuru işlemini kılavuzda açıklandığı şekilde ilgili mercilere yaptıktan sonra sınav/sınavsız geçiş
ücretini yatırmaları gerekiyor.Başvurularını tamamlayan adayların 2016-ÖSYS başvuru bilgilerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde kontrol etmeleri gerekiyor.Adaylar” Aday başvuru kayıt bilgileri” nin dökümünü yazıcıdan çıkartıp sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden itina ile saklamalıdırlar.
2016 YGS Sınav Ücreti Kaç Para?


Lise son sınıfta okuyan veya mezun olup üniversite sınavlarına girmek adaylar Ocak ayı içersinde ÖSYM'nin belirleyeceği tarih aralığında başvuru işlemlerini tamamlayabilir.Başvuru tarihinin son akşamına kadar da sınav ücretlerini ilgili bankalara yatırabilir. ÖSYM, geçen sene YGS ücretini 50, LYS'lerin her oturumu için ise sınav ücretini 30 TL olarak belirlemişdi.

Adayların başvuru bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girmiş olması 2016-ÖSYS'ye başvurusu için yeterli değildir.Adaylar Sınav/sınavsız geçiş ücretini başvuru süresi içinde yatırmadıkları takdirde başvuruları tamamlanmamış olacağından ,başvuru bilgileriniz sisteme girmiş olsalar bile başvuru bilgileri geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

9 Ocak 2014 Perşembe

2013 YGS TARİH SORU ve CEVAPLARI

1.Parşömenin Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir?
A) Bergama Kütüphanesinin, Antik Çağ′ın en  zengin iki kütüphanesinden biri olması
B) III. Attalos′un Bergama Krallığı′nı bir vasiyetle Roma halkına bırakması
C) Bergama Krallığı′nın İyonya ayaklanmasına destek vermesi
D) İskenderiye Kütüphanesinin yakılması
E) Roma′nın MÖ 129′da Bergama Krallığı′nı ele geçirmesi

2.Arap ülkelerinden kuzeye, Bizans′tan doğuya uzanan ticaret yolları üzerinde yaşayan Hazarlar, VII. ve IX. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede huzuru ve ulaşım güvenliğini sağlayarak bu dönemin Hazar Barış Çağı olarak adlandırılmasına neden olmuşlardır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz?
A) Ticaretin canlanmasında
B) Kültürel etkileşimin artmasında
C) Farklı dinlerin yayılmasında
D) Ülkede refahın yükselmesinde
E) Türkçenin ortak dil olarak kullanılmasında

3.İslamiyet öncesi Arabistan′da barışın hâkim olduğu "Haram Ayları"nda Mekke ve çevresinde panayırlar kurulur, ticaret yapılır, eğlenceler ve şiir yarışmaları düzenlenirdi. Bu dönemde ayrıca putların bulunduğu Kâbe ziyaret edilirdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) Sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşandığı
B) Toplumsal barışın sağlandığı
C) Arapçanın farklı coğrafyalara yayıldığı
D) Arap edebiyatının geliştiği
E) Dinî etkinliklerin yapıldığı

4. Anadolu Selçuklu Devleti′nde hükümdarların Keyhüsrev, Keykubat ve Keykavus gibi adlar kullanmalarının aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
A) İlk Türk devletlerine ait gelenekleri devam ettirdiklerini
B) Fars kültürünün etkisinde kaldıklarını
C) Anadolu′nun eski kültürlerinden etkilendiklerini
D) Arapça unvanları öne çıkardıklarını
E) Bizans′ın hükümdarlık unvanlarını kullandıklarını

5.Osmanlı Devleti, Rumeli′ye geçmesiyle birlikte ele geçirdiği topraklara Anadolu′nun çeşitli yerleşim yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
A) Avrupalı devletlerle ilişkilerin gelişmesine
B) Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda giderek güçlenmesine
C) Anadolu′da Celâli İsyanlarının çıkmasına
D) Osmanlı Devleti′ndeki Türk nüfusunun azalmasına
E) Balkan devletlerinin siyasi ayrıcalıklar kazanmasına

6.Viyana Kongresi′nde Kutsal İttifak oluşturan monarşik Avrupa devletleri; ırk, dil, din unsurlarını gözetmeden sınırları yeniden çizmiş ancak bu durum tepkilere yol açmıştır. Bu devletler, monarşik yapılarını korumak için tepkilere karşı baskı ve şiddet uygularken içlerinden bazıları Osmanlı Devleti′nde çıkan Yunan isyanını desteklemişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Avrupa′da barış ortamının sağlandığının
B) Osmanlı Devleti′nin denge politikası izlediğinin
C) Avrupa devletlerinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinin
D) Osmanlı Devleti′nin ıslahat çalışmaları yaptığının
E) Avrupa devletlerinin yönetime halkın katılımını hedeflediğinin

7.Osmanlı Devleti′nde 1856-1909 yılları arasında, Müslüman olmayanlar askerlik bedeli ödeyerek askerlikten muaf tutulmuştur. 1909′da çıkarılan bir kanunla askerlik muafiyeti kaldırılarak Müslüman olmayanlar da askere alınmaya başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin, Müslüman olmayanların askere alınma nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?
A)Zorunlu askerlik sistemini yaygınlaştırmak
B)Anayasadaki eşitlik ilkesini hayata geçirmek
C)Müslüman olmayanların devlete bağlılığını güçlendirmek
D)Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmalarını önlemek
E)Ordunun asker sayısını artırmak

8. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti′nde Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde etkili olduğu savunulamaz?
A) Fransız İhtilali′nin Türk aydınlarını etkilemesi
B) Yapılan ıslahata rağmen Müslümanolmayanların ayrılıkçı hareketlerinin devam etmesi
C) Rusya′dan gelen Türk aydınlarının faaliyetleri
D) Birinci Dünya Savaşı′nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yaptığı cihat çağrısına Arapların uymaması
E) Tanzimat Fermanı′nın ilan edilmesi

9. Amasya Genelgesi′nin 6. maddesi "Askerî ve millî örgütlerin hiçbir biçimde dağıtılmaması, komutanlıkların başkalarına bırakılmaması, silah ve cephanenin elden çıkarılmaması, vatanın herhangi bir yerinde yeniden başlayacak bir düşman işgali bütün orduyu ilgilendirdiğinden vatanın hep birlikte savunulması" şeklindedir.
Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İş başındaki komutanların görevlerini terk etmemesine
B) Askerî ve sivil örgütlerin birlikte  hareket etmesi gerektiğine
C) Temsilciler Kurulunun hükümet gibi hareket ettiğine
D) Anlaşma Devletlerine cephe alındığına
E) İşgallere karşı direnileceğine

10. Daha önce Millî Mücadele′ye cephe olan İstanbul Hükümeti, Ali Rıza Paşa′nın sadrazam olmasıyla Millî Mücadele taraftarlarıyla yakın ilişki içine girerek Amasya Görüşmelerinde bulunmuştur.
İstanbul Hükümetinin tutum değişikliğine aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?
A) Millî Mücadele taraftarlarının giderek güçlenmesinin
B) Batı Cephesi′nde düzenli ordunun kurulmasının
C) Doğu Cephesi′nin kapanmasının
D) Londra Konferansı′na TBMM Hükümetinin de çağrılmasının
E) Anlaşma Devletlerinin baskısından kurtulmak istemesinin

11. Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hükümetine sağladığı askerî ve ekonomik yardımlarla Millî Mücadele′ye destek vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, Sovyet Rusya′nın bu politikasının nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?
A) Anlaşma Devletlerinin Sovyet Rusya ile Türkiye′nin ortak düşmanı olmaları
B) Türk ve Rus halkları arasında tarihten gelen dostluk bağları
C) Türkiye′ye sosyalist rejim ihraç etme düşüncesi
D) Sovyet Rusya′nın uluslararası alandaki yalnızlığı
E) Anlaşma Devletlerinin Boğazları kontrol etmesini önleme isteği

12. Harf inkılabı sırasında, Latin alfabesinde bulunan bazı harfler alınmadığı gibi Türkçeye özgü bazı harfler de üretilmiştir.
Bu uygulamalara dayanarak harf inkılabıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Arap alfabesinin bir süre daha kullanıldığına
B) Latin alfabesinin alınmasının tepkiyle karşılandığına
C) Eski Türk alfabelerinden de yararlanıldığına
D) Latin alfabesinin Türkçeye uyarlandığına
E) Arap alfabesinin bazı harflerinin yeni alfabede yer aldığına

13. Ülkedeki seçim sonuçlarını, seçmenlerin eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların yönetimde ve siyasette daha çok söz sahibi olması gerektiğini savunmanın, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine aykırı bir yaklaşım olduğu savunulabilir?
A) Halkçılık
B) Laiklik 
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik  
E) İnkılapçılık

14. Atatürk Dönemi′nde Türkiye, izlediği barışçı dış politika sayesinde bölgede bir istikrar unsuru olmuştur.
O dönemde, Türkiye′nin bu konuma ulaşmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A) Milletler Cemiyetine üye olunması
B) Balkan Antantı′nın imzalanması
C) Batılı ülkeler ile Sovyetler Birliği arasında hassas bir denge kurulması
D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne  (NATO) üye olunması
E) Sadabat Paktı′nın imzalanması

15. Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar;
I. sosyo-kültürel değerleri,
II. ekonomik değerleri,
III. coğrafi konumu,
IV. askerî değerleri olarak belirlenmiştir.
Bunlardan hangileri, bir ülke jeopolitiğinin değişen unsurları olarak kabul edilebilir?
A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

1.A  2.E  3.C  4.B  5.B  6.C  7.D  8.E  9.C  10.A  11.B 12.D 13.A 14.D 15.E

8 Ocak 2013 Salı

Ygs Tarih Konu Dağılımları


Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları İle Açık Öğretim Ön Lisans Programlarına Sınavsız Geçiş

4702 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun'un 45. maddesi, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilebileceği hükmünü getirmiştir. Türkiye ve KKTC dışındaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu adayların sınavsız yerleştirilmelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek denklik belgesinde gösterilen alan esas alınacaktır. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır. Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapılır.
  1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
  2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir.
  3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.
  4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi, METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP'si yüksek olan adaylara öncelik verilir.
  5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ortaöğretim mezunları da Sınavsız Geçiş için tercih yapabilirler.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adayların kendi alanları dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim programları ile tüm lisans programlarına yerleştirilmelerinde, bu adayların 2012-ÖSYS puanları kullanılacaktır.

YGS'deki Testler ve Kapsamları


Test
Testin Kapsamı
Ders
Soru Sayısı
Türkçe Testi
Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular
Türkçe
40
Sosyal Bilimler Testi
Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular
Tarih
17
Coğrafya
14
Felsefe
9
Temel Matematik Testi
Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular
Matematik
40
Fen Bilimleri Testi
Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular
Fizik
14
Kimya
13
Biyoloji
13

2010 LYS Tarih Soru ve Cevapları

1. Türk tarihinde görülen Kürşad Ayaklanması’yla ilgili olarak aşağıda verilen,
I. Türklerin, bağımsızlığı amaçlayan hareketlerinden biridir.
II. Doğu Göktürk Devleti’nin Çin egemenliği altında bulunduğu dönemde gerçekleşmiştir.
III. Türklerin, İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olmuştur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E)I, II ve III

2. VI. yüzyılda gerçekleşen olaylardan bazıları şunlardır: Orta Asya ipek ticaretinin bir bölümünü elinde tutan Akhunlara karşı, Batı Göktürklerin yöneticisi İstemi Yabgu Sasanilerle anlaştı. Her iki devlet tarafından zorlanan Akhunlar Devleti yıkıldı. Sasaniler, Soğdlu ipek tüccarlarının geçişini yasakladı. İstemi Yabgu bu
kez Sasanilere karşı Bizans’la iş birliği yaptı. Bizans’la Sasaniler arasında savaş oldu. Savaş sonunda Sasaniler eski gücünü kaybetti.
Bu olaylara göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?


A) İpek Yolu Bizans için önemlidir.
B) İpek Yolu’nun Orta Asya ekonomisi için önemi çok büyüktür.
C) Sasanilerin zayıflaması İran’ı saldırıya açık duruma getirmiştir.
D) Batı Göktürk Yabgusu, devletin çıkarları doğrultusunda değişken ittifak arayışlarına girmiştir.
E) Bizans, Akhun topraklarını ele geçirmiştir.

I. Turan (Hilal) taktiği
II. Hayvan figürleri
III. İkili teşkilat
Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki kavramların sanatta betimleme, savaş yöntemi ve devlet yönetimi alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


A) I, II, III
B) I, III, II
C) II, I, III
D) II, III, I
E) III, I, II

4. Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayan devletlere sınır olan bölgelere uc denilirdi. Uclar, güvenilir, bölgeyi tanıyan, askerî gücü olan beylerin yönetimine verilirdi. Beyler sınırlara yönelik saldırılar olduğunda ya da bir düşman kalesinin ele geçirilmesinde sultana sormadan hareket edebilirlerdi.
Yalnız bu bilgiyle,
I. Uc beyleri sivil yönetimden sorumlu değildir.
II. Uc beyleri merkezî otoriteye bazı durumlar dışında bağlıdır.
III. Uclar, çoğunlukla savaşların yapıldığı yerlerdir.
IV. Uc beyleri öldüğünde beyliğe çoğunlukla vârisleri getirilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV


5. Türk tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 

A) Türkistan’ın Sincan özerk bölgesinde yaşayan topluluklardan biri Uygurlardır.
B) Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devleti Göktürklerdir.
C) Avrupa Hunlarının kurucusu Mete Han’dır.
D) Karluklar Avrupa’da devlet kurmuştur.
E) Alparslan Malazgirt Savaşı’nı Haçlılara karşı kazanmıştır.


6. Uygurlar, 745 yılında Karluk ve Basmillerle birleşip Göktürk Devleti’ni yıkarak yerine Orhun Nehri kıyılarında başkent Ötüken olmak üzere yeni bir devlet kurmuşlardır.Dokuz aile birliğinden oluşan Uygurlar, Karluk ve Basmil topluluklarını da itaatleri altına alarak bu sayıyı on bire çıkarmışlardır.
Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
 

A) Göçebe yaşam sürdürülmüştür.
B) Uygurlar, farklı toplulukları bir araya getirmişlerdir.
C) Çin’in baskısıyla batıya göçler olmuştur.
D) Karluklar Uygurlardan önce devlet kurmuştur.
E) Karluklar Orta Asya’nın Türk egemenliğinde kalmasında etkili olmuştur.


7. Türk devlet anlayışında yönetme yetkisi, kurucu hanedana özgü sayılmıştır. Bu nedenle başka bir hanedan saltanat mücadelesinde bulunamamıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Yaşça büyük hanedan üyesinin tahta geçmesi
B) Hanedan üyelerinin illere vali olarak atanması
C) Hükümdarlığın hukuksal kaynağının tanrısal olduğuna inanılması
D) Yönetimin babadan oğula geçmesi
E) Hükümdar eşlerinin devlet yönetiminde söz sahibi olabilmesi


8. Moğollar ve Anadolu Selçuklu Devleti’yle komşu olan Harzemşahlar Devleti’nin 1231 yılında yıkılmasından sonra, Anadolu Selçuklu Devleti Moğollarla savaşmak zorunda kalarak ağır bir yenilgiye uğramıştır. 1243 yılındaki bu yenilgiden sonra Moğolların Anadolu üzerindeki baskısı giderek artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
 

A) Anadolu Selçuklu Devleti’nin Bizanslılarla Miryakefalon Savaşı’nı yapması
B) İlk Haçlıların Anadolu’ya gelmesi
C) Anadolu’da ilk Türkmen beyliklerinden Saltukluların kurulması
D) Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti’ni kendilerine bağlı bir hükûmet gibi yönetmesi
E) Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanması


9. Timurlular Devleti Döneminde bilim adamlarına önem verilmiş, hükümdarlar bilim ve edebiyat çalışmalarını bizzat desteklemiştir.
Bu dönemde yaşamış, Semerkant’ta kendi adına yaptırdığı rasathanesiyle ünlü astronomi bilgini ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Uluğ Bey
B) Ali Kuşçu
C) Hüseyin Baykara
D) Ali Şir Nevaî
E) Şahruh


10. Büyük Selçuklularda iktalar askerî ve sivil devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında verilirdi. İkta sahipleri ikta olarak verilen topraklarda oturur, memurlar aracılığıyla vergileri toplardı. Bu vergilerin bir kısmıyla kendi geçimini sağlar, geri kalan kısmıyla da belli sayıda atlı asker beslerdi. Sefere çağrıldığı zaman askerleriyle
birlikte sefere katılırdı.
Aşağıdakilerden hangisinin bu düzenlemeyle ortaya çıkan durumlardan biri olduğu savunulamaz?
 

A) Hazinenin askerî harcamaların büyük bölümünden kurtarılması
B) İktalardan elde edilen vergi gelirlerinin bir kısmının maaş karşılığı olması
C) Ordunun tümünün atlı askerlerden oluşması
D) Atlı askerlerin masrafının ikta gelirlerinden sağlanması
E) Toprakların ikta sahiplerinin mülkiyetinde sayılmaması


11.• Kösedağ Savaşı
• Ankara Savaşı
Yukarıdaki savaşların ortak sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Anadolu’da Selçuklu sultanının gücünün zayıflaması
B) Anadolu’daki Türk beylerinin Timur’a sığınması
C) Memlukların Anadolu işlerine karışma olanağı bulması
D) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihlerinin durması
E) Ülkede egemenlik mücadelesinin ortaya çıkması


12. Sultan Baybars verdiği siyasi mücadeleden sonra Memluk Sultanı olmuş ve Moğolların Bağdat katliamından kaçarak Mısır’a sığınan Abbasoğullarından El
Mustansır’ı halife ilan etmiştir.
Baybars’ın bu tutumundaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Halifenin dinî nüfuzundan yararlanıp hükümdarlığını meşrulaştırmak
B) Mezhep kavgalarına son vermek
C) Moğolların Mısır’a gelmesini engellemek
D) Hicaz su yollarını koruma altına almak
E) Tahta geçmede saltanat sisteminin uygulanmasını sağlamak


13. Fatih Sultan Mehmet’in, Osmanlı Devleti’ni, egemenliği Tuna’dan Fırat’a yayılan bir imparatorluğa dönüştürmesinde,
I. Avarların Bizans’ı kuşatması,
II. Anadolu ve Balkanlarda siyasal mücadelelerden yararlanan bir fetih politikası uygulaması,
III. merkezî otoritesini güçlendiren kul sistemini geliştirmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur?
 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III


14. Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
 

A) Tanzimat Fermanı, Sultan Abdülmecit Döneminde ilan edilmiştir.
B) İlmiye grubunun en üst yöneticisi beylerbeyidir.
C) Kazalarda asayiş ve güvenlikten subaşılar sorumludur.
D) Topkapı Sarayı XIX. yüzyıla kadar devletin yönetildiği yer olmuştur.
E) Osmanlı Devleti’nde ilk para Osman Bey tarafından bastırılmıştır.


15. Yeniçeri Ocağına asker yetiştirmek için ---- zamanında
---- kurulmuştur.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 

A) Osman Bey − Kapıkulu Süvari Birliği
B) II. Murat − Sekban-ı Cedit
C) III. Murat − Timar sistemi
D) I. Murat − Acemioğlanlar Ocağı
E) II. Mahmut − Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye


16. Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selim Dönemi gelişmelerinden biridir?
 

A) Veraset sisteminin değiştirilmesi
B) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
C) İngilizlere kapitülasyonların verilmesi
D) Anadolu Hisarı’nın yapılması
E) Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması


17. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde çıkan Canberdi Gazâli ve Ahmet Paşa ayaklanmalarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Mısır’a egemen olmak
B) Toprak düzenini değiştirmek
C) Devlet rejimini değiştirmek
D) Hanedan değişikliği yapmak
E) Islahat hareketlerine karşı çıkmak


18.
I. Sahn-ı semân Medreseleri Kadı ve müderris yetiştiren yüksek okullar
II. Salyaneli Eyaletler Timar sisteminin uygulanmadığı eyaletler
III. Reaya Yönetenler
IV. Has Yüksek dereceli görevlilere verilen dirlik
V. Vaka-i Hayriye Yeniçeri Ocağının kaldırılması
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
 

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.


19. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?
 

A) Sorunların nedenlerini yeterince araştırmama
B) Bozulan düzeni eski durumuna getirme
C) Çıkan sorunlar için geçici çözümler getirme
D) Kişilere bağlı kalma
E) Avrupa’yı örnek alma


20.
I. Leh milliyetçileri
II. İsveç Kralı XII. Şarl (Demirbaş Şarl)
III. İspanya’dan kaçan Yahudiler
Yukarıdaki sığınmacılardan hangileri Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında savaşa neden olmuştur?
 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III


21. Orhan Gazi Döneminde Divanıhümayun adıyla oluşturulan kurum, I. Murat Döneminde tam olarak teşkilatlanmış ve devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer olmuştur. Önce Divanıhümayun toplantılarına padişahlar başkanlık etmiş, daha sonra Divanıhümayun başkanlığı sadrazamlara bırakılmıştır. Divanıhümayunun üyeleri seyfiye, ilmiye, kalemiye kollarından seçilmişlerdir.
Buna göre Divanıhümayun üyeleri temsil ettikleri kollarda aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Seyfiye İlmiye Kalemiye
 

A) Sadrazam ve vezirler Şeyhülislam ve kazasker Defterdar ve nişancı
B) Defterdar ve nişancı Sadrazam ve vezirler Şeyhülislam ve kazasker
C) Şeyhülislam ve kazasker Defterdar ve nişancı Sadrazam ve vezirler
D) Sadrazam ve vezirler Defterdar ve nişancı Şeyhülislam ve kazasker
E) Şeyhülislam ve kazasker Sadrazam ve vezirler Defterdar ve nişancı


22. Osmanlı Devleti’nde Türkçe, Arapça ve Farsça kelime ve kuralların karışımı bir dil olan Osmanlıca, resmî yazışma ve yazılı edebiyatta kullanılırken halk arasında Türkçe kullanılmıştır.
Bu duruma göre,
I. Osmanlı Devleti’nde yönetilenlerle yöneticiler arasında kültür farklılığı olmuştur.
II. Türkçe, Arapça ve Farsçanın etkisinde kalmıştır.
III. Uluslararası ilişkilerde Arapçanın kullanımı diğer dillerden fazladır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


23.
I. Devletin dış işleriyle ilgili bütün yazışmalarını yürüten görevli.
II. Devlet adamlarının padişaha bağlılık bildirmesine verilen ad.
III. Olağanüstü hâllerde, özellikle savaş masrafının karşılanması için padişah emriyle halkın doğrudan ödemek zorunda olduğu vergi.
IV. Medrese öğrencilerine verilen ad.
Yukarıdaki tanımların karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Reisülküttap Biat Softa Avarız
 

A) I II IV III
B) II I III IV
C) II III IV I
D) III IV I II
E) IV III II I


24. Osmanlı Devleti’nde, Sırpların ayrıcalık elde etmesi ve Yunanistan’ın bağımsızlık kazanmasında Çarlık Rusyası etkili olmuştur.
Buna göre Çarlık Rusyası’nın aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
 

A) İngiltere’yi Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasında desteklemek
B) Balkanlarda kendisine nüfuz alanı yaratmak
C) Karadeniz’de üs elde etmek
D) Deniz gücünü artırmak
E) Rejimini korumak
 

25. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali’nin etkisiyle görülen gelişmelerden biri değildir?
 

A) Meşrutiyet’in ilan edilmesi
B) Tanzimat Fermanı’nın hazırlanması
C) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
D) Bağımsızlık hareketlerinin başlaması
E) Gayrimüslimlere inanç özgürlüğü tanınması


26. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda görülen değişimin topluma yansımalarından biri değildir?
 

A) Kadına meslek edindirmeyi amaçlayan okulların açılması
B) Her alanda gayrimüslimlere, Müslümanlarla eşit haklar tanınması
C) Modern yargılama usulleri uygulayan mahkemelerin kurulması
D) Medrese eğitiminin başlaması
E) Giyim-kuşamda yeni tarzın uygulanması


27. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasına ortam hazırlamamıştır?
 

A) Sened-i İttifak’ın imzalanması
B) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Olayı
C) Küçük Kaynarca Antlaşması
D) Cem Sultan Olayı
E) Kapitülasyonlar


28.
I. Sakalar Ordunun su ihtiyacını karşılayan sınıf
II. Takvim-i Vekayi İlk resmî gazete
III. Tuğra Padişah imzası
IV. Haraç Gayrimüslimlerden alınan vergilerden biri
V. Koçi Bey Risalesi Kanun kitaplarından biri
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
 

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.


29. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yayımladığı cihat fermanına rağmen bazı Araplar Türk askerine ateş açmıştır.
Yalnız bu bilgiyle,
I. Milliyetçilik Araplar üzerinde etkili olmuştur.
II. Osmanlı padişahının Araplar üzerindeki nüfuzu azalmıştır.
III. Almanya Orta Doğu’ya egemen olmak istemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


30.
I. Faşizm − Hayat Sahası
II. Nazizim − Hayat Sahası
III. Nazizim − Kara Gömlekliler
İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Almanya’da ortaya çıkan fikir akımı ve yayılmacı politikayı amaçlayan kavramlar yukarıdakilerin hangilerinde doğru olarak verilmiştir?
 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III


31.
I. Truman Doktrini
II. Marshall Planı
III. Balfour Deklarasyonu
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin komünist partiler aracılığıyla Doğu Avrupa’da egemenlik kurması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri yukarıdakilerden hangilerini uygulamaya koymuştur?
 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III


32. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra bilim alanındaki gelişmelerden biridir?
 

A) Atom bombasının yapılması
B) Teleskobun icat edilmesi
C) Elektrik ampulünün icat edilmesi
D) Fotoğraf makinesinin icat edilmesi
E) Uzaya uydu gönderilmesi


33. Kore’ye uluslararası bir güç gönderilmesi kararlaştırıldığında ilk asker göndermeye karar veren birkaç ülkeden biri de Türkiye olmuştur.
Türkiye’nin bu tutumu,
I. Kuzey Atlantik Paktı,
II. Balkan Paktı,
III. Bağdat Paktı
ittifaklarından hangilerine girişini kolaylaştırmıştır?
 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III


34.
• Dünya petrol rezervinin % 60’ının Orta Doğu’da olması
• Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesini Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı devletlerin tehdit
unsuru olarak görmesi
Yukarıdaki durumların bir sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi bir dünya sorunu hâline gelmiştir?
 

A) İsrail Devleti’nin kurulması
B) Filistin mültecileri sorunu
C) Körfez krizi
D) İran-Irak Savaşı
E) Orta Doğu’da su sorunu


35. Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yıllarda Türkiye’de görülen gelişmelerden biri değildir?
 

A) Yapılan referandumla siyasi yasakların kaldırılması
B) Kalkınma planları hazırlamak üzere Devlet Planlama Teşkilatının kurulması
C) İlk renkli televizyon yayınının başlaması
D) Yüksek Öğretim Kurulunun kurulması
E) Anavatan Partisinin kurulması


36. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nı 1982 Anayasası’ndan ayıran özelliklerden biridir?
 

A) Parlamentonun iki ayrı meclisten oluşması
B) Kimseye işkence ve eziyet yapılmaması
C) Herkesin ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olması
D) İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulmaması
E) Herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez hak ve hürriyetlere sahip olması


37. Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın taraflara sunduğu planda yer alan konulardan
biridir?
 

A) Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Avrupa Birliğine tam üye olması
B) Lokmacı sınır kapısının açılması
C) Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması
D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliğine üye olması
E) Kıbrıs sorununun çözümünün Avrupa Birliğiyle Türkiye’ye bırakılması


38. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İmparator Mutsuhito’nun aydınların Batı tarzı yenilikler yapılması fikirlerine destek vermesiyle Japonya’da Meiji Restorasyonu
denilen reform süreci başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu reform sürecinde gerçekleştirilenlerden biri değildir?
 

A) Prusya-Almanya modeline uygun bir anayasa yapılması
B) Çağdaş bankacılık sisteminin oluşturulması
C) Okuryazar oranının artırılması
D) Feodal düzenin yıkılması
E) Yeni bir alfabe yapılması


39. 26 Mart 1979 tarihinde, iki devlet arasındaki sınırları çizen İsrail-Mısır Barış Antlaşması imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın neden olduğu gelişmelerden biri değildir?
 

A) Suriye’nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ ne yaklaşması
B) Filistin sorununun ortaya çıkması
C) İsrail’in, Sina Yarımadası’ndan çekilmeye başlaması
D) Arap ülkelerinden Mısır’a yapılan ekonomik yardımın kesilmesi
E) İsrail’in, Batı Şeria’da devamlı Yahudi yerleşim merkezleri kurması


40. Çin Halk Cumhuriyeti, 1949 yılında kurulduktan sonra Sovyetler Birliği’yle ilişkilerini güçlendirmeye çalışmışöve 1950 yılında dostluk anlaşması imzalamıştır. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, yeni Çin yönetimini tanımamış ve Çin’e ticari ambargo uygulamıştır. Çin Hükûmeti, Birleşmiş Milletler Teşkilatından çıkarılarak yerine Milliyetçi Çin diye adlandırılan Tayvan Hükûmeti alınmıştır. Zamanla büyük güç hâline gelen Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nden bağımsız bir politika izlemeye başlamış ve Sovyetler Birliği’nin Batıyla ilişkilerinde görülen yumuşama sonucunda yalnızlaşmıştır. Ancak 1965-1966 yıllarından sonra izlediği çok yönlü politikayla, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerini düzeltmiş ve tekrar Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur. Tayvan Hükûmeti üyelikten çıkarılmıştır.
Verilen bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
 

A) Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması güçler dengesini etkilemiştir.
B) Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti’ni desteklerken Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan’ı tanımıştır.
C) Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olan devlet sayısında azalma olmuştur.
D) Amerika Birleşik Devletleri uluslararası ilişkilerde büyük bir rol oynamıştır.
E) Ülkelerin çıkarları uluslararası ilişkilere yön vermiştir.


41. Avrupa Birliğine adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler Kopenhag’da belirlenmiştir.
Kopenhag Kriterleri’ne göre aday ülkelerin,
I. hukukun üstünlüğü,
II. insan hakları,
III. azınlık hakları,
IV. piyasa ekonomisi
alanlarının hangilerinde belirli bir seviyeye gelmiş olmaları beklenmektedir?
 

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV


42. Bütün devletlerin iş birliğini gerektiren bir sorun olan küresel ısınmanın çözülebilmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne bir ek niteliğinde hazırlanarak 2005 yılında yürürlüğe giren düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Maastricht Kriterleri
B) Kyoto Protokolü
C) Cenevre Konferansı
D) Bandung Konferansı
E) Monreo Doktrini


43. Geniş bir petrol rezervi olan Amerika Birleşik Devletleri, başka nedenlerin etkisiyle Arap davasında, İsrail’e hemen hemen tam destek verirken, bölgede çıkan petrole daha bağımlı olan Batı Avrupa ülkeleriyle Japonya, daha ılımlı ve dengeli olmakta hatta belirli konularda Arap davasını desteklemektedir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
 

A) Amerika Birleşik Devletleri nükleer tehlikeye dikkat çekmiştir.
B) Bölgede İlk Çağ’dan bu yana ekonomik bunalım yaşanmıştır.
C) Ülkelerin Orta Doğu petrolüne bağımlılık dereceleri, bölgeye yönelik dış politikalarını biçimlendirmiştir.
D) Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupalı müttefiklerine petrol akışına karşı değildir.
E) Orta Doğu’da İsrail Devleti güçlükle kurulmuştur.


44. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde,
I. etnik ve dinî kaynaklı parçalanmışlık olması,
II. coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması,
III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parçalanmasıyla ortaya çıkması
durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?
 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III


1. D 2. E 3. C 4. B 5. A 6. B 7. C 8. D 9. A 10. C 11. E 12. A 13. E 14. B 15. D 16. E 17. A 18. C 19. E 20. D 21. A 22. C 23. A 24. B 25. E 26. D 27. A 28. E 29. C 30. B 31. D 32. E 33. A 34. C 35. B 36. A 37. C 38. E 39. B 40. C 41. E 42. B 43. C 44. E

2011 LYS Tarih Soru ve Cevapları

1. Devlet Özellik
I.Asya Hun Bilinen ilk Türk devleti olması
II.Göktürk Orhun Kitabelerinin yazılması
III.Avar Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olması
IV. Uygur Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olması
V.Avrupa (Batı) Hun Museviliği kabul eden ilk Türk devleti olması
Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I.              B) II.                 C) III.               D) IV.                  E) V.

2. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarından günümüze ulaşmış arkeolojik buluntulardan biri olamaz?

A) Kap kacak
B) Kolye, bilezik gibi süs eşyaları
C) At koşum takımları
D) Saray kalıntıları
E) Kılıç kabzaları

3. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türklerde gök bilimi alanında bilgi birikimi olduğuna kanıttır?

A) On iki hayvanlı takvimin oluşturulması
B) Tötö Kanalı′nın açılması
C) Balbalların dikilmesi
D) Orhun Kitabelerinin yazılması
E) Balık adı verilen şehirlerin kurulması

4. Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerde yaygın olan Gök Tanrı inancıyla ilgili esaslardan biri değildir?

A) İyilerin uçmağa (cennete), kötülerin tamuya(cehenneme) gideceğine inanılması
B) Yuğ adı verilen cenaze törenleri düzenlenmesi
C) Din adamlarına yabgu adı verilmesi
D) Hakanın, yetkilerini Tann′dan aldığına inanılması
E) Ölen kişinin, eşyalarıyla gömülmesi


5. I. Şaman
II. Eşik Kurganı
III. İpek Yolu
IV. İl
V. Ekberiyet sistemi
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir?

A) I.                   B) II.                  C) III.                  D) IV.                 E) V.

6. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır′da kurulan ilk Türk devletidir?

A) ihşidler
B)Tolunoğulları
C) Eyyubiler
D)Fatımiler
E) Memlükler

7. Cengiz Han′ın ölümünden sonra Çin′de hüküm süren (1280-1368) ve İslamiyeti kabul etmeyen Moğol devleti olarak bilinen, İtalyan seyyah Marco Polo′ nun uzun süre kaldığı ve seyahatnamesinde buradaki gözlemlerini ayrıntılarıyla anlattığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kubilay Hanlığı
B) Çağatay Hanlığı
C) Altın Orda Devleti
D)ilhanlı Devleti
E) Babür Devleti

8. Timur Devleti′yle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Timur tarafından kurulmuştur.
B) 1402 Ankara Savaşı′nda Osmanlı ordusunu yenmiştir.
C) Fatımiler tarafından yıkılmıştır.
D) Semerkant ve Belh, önemli şehirlerindendir.
E) Ali Şir Nevai, dönemin ünlü şair ve devlet adamıdır

9. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra artan el yazması kitap üretimine paralel olarak aşağıdaki sanat dallarının hangisinde artış olduğu söylenemez?

A) Hat
B) Tezhip
C) Cild
D) Fresk
E) Minyatür

10. Aşağıdaki yapılardan hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemine ait değildir?

A) Kayseri Huand (Hunat) Hatun Külliyesi
B) İstanbul Süleymaniye Külliyesi
C) Sivas Gök Medrese
D) Kayseri Hacı Kılıç Külliyesi
E) Konya Sahip Ata Külliyesi


11. Karahanlılar Döneminde Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanu Lügati′t-Türk adlı eserin Türk kültürü açısından öneminin, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı söylenemez?

A) Türk dilinin zenginliğinin ve güzelliğinin gösterilmesinin amaçlanması
B) İlk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil bilgisi kitabı olması
C) Dönemiyle ilgili pek çok alanda önemli bilgiler içermesi
D) Türk destan ve efsaneleri hakkında bilgi sunması
E) Eserin adının "mutluluk veren bilgi, kutlu bilgi" anlamına gelmesi


12. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde yaşamış, sade ve anlaşılır dille yazdığı şiirlerini Divan ve Risaletü′n-Nushiye adlı eserlerinde toplamış, tasavvuf edebiyatının ünlü şairi kimdir?

A) Yunus Emre
B) Mevlana Celaleddin-i Rumi
C) Âşık Paşa
D) Sultan Veled
E) Hacı Bektaş-ı Veli


13. Osmanlı Devleti, göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek için yoğun çaba harcamıştır.Osmanlı Devleti′nin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?
A) Göçebelerin yönetim ve denetiminde kolaylık sağlanmasını

B) Halk arasındaki çatışmaların önlenmesini
C) Göçebelerin hayvancılıktan geçimlerini sağlamalarını
D) Düzenli vergi toplanmasını
E) Tarım alanlarının genişletilmesini

14. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti′nde sarayın otoritesini yeniden arttırdığı savunulabilir?
A) Müsadere usulünün kaldırılması
B) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa Olayı
D) Mebuslar Meclisinin açılması
E) Cem Sultan Olayı


15. Aşağıdakilerden hangisi, 19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarında rakip-siz kalması üzerine Osmanlı Devleti′nin aldığı ön-lemlerden biridir?

A) İstanbul′da Kapalıçarşı′nın yapılması
B) Lonca teşkilatıyla esnafın örgütlenmesinin sağlanması
C) Malların kalite kontrol usullerinin kanunnamelere bağlanması
D) Fabrika diye adlandırılan büyük imalathanelerin açılması
E) Tütün ve tuzdan başka her türlü malın ithalatının serbest bırakılması


16. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet′in İstanbul′un fethi için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?

A) Büyük bir donanma hazırlaması
B) Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı)′nı yaptırması
C) Anadolu Hisarı (Güzelcehisar)′nı yaptırması
D) Havan topları döktürmesi ve tekerlekli kule yaptırması
E) Karamanoğulları ile barış anlaşması yapması


17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusundaki akıncılar grubunun görevlerinden biridir?
A) Savaş sırasında saltanat sancaklarını ve padişahın çadırını korumak
B) Düşman ordularına saldırmak, orduya keşif hizmetinde bulunmak
C) Ordunun geçeceği yolları açmak, köprüleri tamir etmek
D) Ordunun ihtiyacı olan mermi, bomba ve havan topunu yapmak
E) Kuşatılan kalelere tünel kazmak, top fitillerini ateşlemek


18. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti′nde vergi gelirlerinin toplanmasının belirli bir süre için ve açık arttırma yoluyla ihalesi usulüne verilen addır?

B) Dirlik
C) Cülus
A) iltizam
D) Emanet
E) Müsadere
19.• Olağanüstü hâllerde toplanan vergi
• Müslüman olmayan erkek nüfustan alınan vergi
• Toprağı mazeretsiz terk eden ya da üç yıl üst üste boş bırakan köylüden alınan vergi
• Müslüman üreticiden toprağın verimine göre üretimin onda biri oranında alınan vergi

Osmanlı Devleti′nde alınan aşağıdaki vergilerden hangisinin açıklaması yukarıda yoktur?

A)Çiftbozan            B) Avarız                C) Cizye            D) Öşür                 E) Ağnam


20.
I. Esasının Kur′an-ı Kerim ve hadislere dayanması
II. Ceza hükümlerini de içermesi
III. Yüzyıllar boyu süregelen gelenekten kaynaklanması
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Osmanlı Devleti′nde uygulanan seri hukukun özelliklerindendir?
A) Yalnız I          B) Yalnız II            C)Yalnız III             D) I ve II            E) II ve III


21. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Döneminde, 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname adlı on ciltlik eserinde gezdiği yerlerin coğrafyası, gelenek ve görenekleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Türk gezginidir?

A) Kâtip Çelebi
B) Lagari Hasan Çelebi
C) Koçi Bey
D) Hezarfen Ahmet Çelebi
E) Evliya Çelebi


22. Osmanlı medreseleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Medreseler de bütün eğitim kurumları gibi defterdara bağlıydı.
B) İlk Osmanlı medresesi İznik′te açılmıştı
C) Medrese öğrencilerine softa (suhte) denirdi.
D) Öğrenciler medreselerden icazetname ile mezun olurdu.
E) Medreselerde ders veren hocalara müderris, yardımcılarına muid denirdi.


23. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi III. Selim Dönemine aittir?
A) İlk Türk matbaasının kurulması
B) Hendesehanenin açılması
C) Mühendishane-i Bahri i Hümayunun açılması
D) Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması
E) İlk posta teşkilatının kurulması


24. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı Flarmoni Orkestrası olarak etkinliğini sürdüren, II. Mahmut Döneminde Giuseppe Donizetti tarafından kurulan ve çok sesli müziğin Türkiye′de yerleşmesinde öncülük eden askerî bando takımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehterhane
B) Darülelhan
C) Muzika-i Hümayun
D) Darülbedayi
E) Musiki Muallim Mektebi


25. Mısır Hidivi (Valisi) İsmail Paşa′nın çalışmaları ve İngiltere ile Fransa′nın bu konudaki girişimleri sonucu 1869 yılında Kızıldeniz ile Akdeniz′i birleştiren Süveyş Kanalı açılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Akdeniz′de bulunan limanlarda ticaretin yeniden canlanması
B) Hindistan ve Pakistan′ın bağımsız iki ayrı devlet olarak kurulması
C) Mısır′ın stratejik açıdan öneminin artması
D) İngiltere′nin Mısır′ı işgal etmesi ve Uzak Doğu′daki sömürgelerine giden yolları güvenlik altına alması
E) İngiltere′nin Kıbrıs′ı topraklarına katması ve Orta Doğu′ya giden deniz yolunun kontrolünü sağlaması


26. İkinci Viyana Kuşatması sonrasında oluşturulan Kutsal İttifak Devletleriyle, Osmanlı Devleti arasında on altı yıl süren savaşlar sonunda, Osmanlı askerî gücünün yetersizliği görülmüş, büyük toprak kaybına uğranılmıştır.
Bu durumu yansıtan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kasr-ı Şirin
B) Karlofça
C) Zitvatoruk
D)Edirne-Segedin
E) Hotin

27. Rusya, I. Petro′dan başlayarak açık denizlere inmek istemiş bunun için kendisine engel gördüğü Osmanlı Devleti′ni etkisiz hâle getirmeye çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Rusya′nın bu politikası doğrultusunda giriştiği uygulamalardan biri değildir?

A) Osmanlı toplumundaki Ortodoksların haklarını korumaya kalkması
B) Balkanlardaki milliyetçilik akımını desteklemesi
C) Teknolojik gelişmeleri izleyerek Osmanlı′dan güçlü hâle gelmesi
D) Doğu Anadolu′da yaşayan Ermenileri, Osmanlı Devleti′ne karşı kışkırtması
E) Berlin Antlaşması′yla Bosna Hersek′i denetim altına alması


28. Osmanlı Devleti′nde, 1718 Pasorofça Antlaşması′yla başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanı′yla sona eren döneme Lale Devri denir.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri′nin özelliklerinden biridir?
A) Bulaşıcı hastalıklara karşı karantina usulünün uygulamaya konulması
B) Avrupa′daki gelişmeleri yakından tanımak amacıyla yurt dışına elçiler gönderilmesi
C) Osmanlı Devleti′nin ilk resmî gazetesi Takvim-i Vekayi′nin çıkarılması
D) Baytar (veteriner) mektebi açılması
E) İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi


29. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti′nde askerî amaçlarla açılan okullardan biridir?

A) Darülfünun
B) Mekteb-i Mülkiye
C) Darülmaarif
D) Mühendishane-i Berri-i Hümayun
E) Darülmuallimin


30. Aşağıdakilerden hangisiyle, ABD dış politikasında, Avrupa′nın kendi kıtasına karışmaması, buna karşı-lık kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durması esasları belirlenmiştir?

A) Monreo Doktrini
B) Eisenhovver Doktrini
C)Truman Doktrini
D)Wilson ilkeleri
E) Balfour Deklarasyonu


31. Aşağıdakilerden hangisi Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Uluslararası barışın korunması için Milletler Cemiyetinin kurulması
B) İtalya′da Mussolini′nin faşist iktidarını kurması
C) Lacorno Antlaşması′yla silahsızlanma çalışmalarının başlaması
D) Türkiye′nin Kore Savaşlarına katılması
E) Almanya′da Nazizm′in yükselmesi


32. Vietnam Savaşı en şiddetli dönemindeyken askere çağrılan ancak, "Vietkonglar (Kuzey Vietnamlılar) bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım." diyerek savaş karşıtı tutum sergileyen ve bu nedenle dünya şampiyonluğu elinden alınan, boks lisansı iptal edilen ve hapis cezasına çarptırılan ünlü ABD′li boksör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhammed Ali Clay
B) Michael (Mike) Gerard Tyson
C) Jack Johnson
D) Floyd Patterson
E) Oscar de la Hoya


33.19. yüzyıl başlarından itibaren Rusya tarafından Ermeni nüfusu yerleştirme politikasıyla başlayan, 1923′te SSCB tarafından özerk bölge statüsü verilen ve 1988′den itibaren yaşanan süreçte Hocalı Katliamı′nın da yapıldığı Dağlık Karabağ, aşağıdaki ülkelerin hangileri arasında çatışma ve tartışma konusu olmaya devam etmektedir?

A) Ermenistan-İran
B) Gürcistan-Azerbaycan
C) Ermenistan-Azerbaycan
D) Nahcivan-Azerbaycan
E) Gürcistan-Ermenistan


34.Dünyada barış ve güvenliği korumak, hak ve eşitliği sağlamak, kendi kaderini belirlemek ilkeleri temelinde ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek; ekonomik, toplumsal, kültürel ve beşerî sorunları çözmede uluslararası iş birliği sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945′te kurulan ve merkezi New York′ta bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
B) Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı
C) Ekonomik İş Birliği Teşkilatı
D) Avrupa Birliği
E) Birleşmiş Milletler


35.Aşağıdakilerden hangisi, Hazar Havzası′ndan çıkarılan petrolün Ceyhan üzerinden dağıtımını sağlayan ve 11 yılda tamamlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi′ni destekleyen devletlerden biri değildir?
A) ABD             B) Rusya           C) Türkiye           D) Gürcistan            E) Azerbaycan

36. Türkiye, Irak ve İran tarafından imzalanmak üzere hazır-lanan metnin 1935 yılında Cenevre′de onaylanmasına rağmen, Sadabat Paktı ancak 1937 yılında imzalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gecikmede etkili olan durumlardan biridir?

A) Afganistan ve Suudi Arabistan′ın Pakt′a alınıp alınmayacaklarıyla ilgili görüşmelerin sürmesi
B) Türkiye′nin Hatay′ın topraklarına katılması konusundaki ısrarlı tutumu
C) Irak′ın bağımsızlığı konusunda İngiltere′nin isteksiz politikası
D) Çin-Japon Savaşı′nın başlaması
E) Fransa, İngiltere ve Kanada′nın Almanya′ya savaş ilan etmesi

37. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sıra-sında Türkiye′de kamu güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemlerden biri değildir?


A) Tüm illerde hava saldırısı tehlikesine karşı karartma uygulanması
B) Tahıl stoklarına el konularak ekmek karnesi uygulamasının başlatılması
C) Karadeniz′de Türk gemi seferlerinin durdurulması
D) Ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni vergiler konması
E) Millî Güvenlik Kurulunun oluşturulması


38. Türkiye′de 1960′tan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen yeni bir ekonomi anlayışı benimsenmiştir.
Bu anlayış çerçevesinde devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için ön çalışmalarda bulunmak üzere aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A) Millî Güvenlik Konseyi
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi (Ajansı)
D) Devlet İstatistik Enstitüsü
E) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası


39. Aşağıdakilerden hangisi yasalarda yapılan değişikliklerle halkın yönetime katılımını artırmaya yönelik çalışmalardan biri değildir?
A) Seçmen yaşının 20′den 18′e indirilmesi
B) Milletvekili sayısının 450′den 550′ye çıkarılması
C) Yurt dışında bulunan vatandaşların da oy kullanabilmesi
D) Seçim barajının konması
E) Partilere üye olma yaşının 21′den 18′e indirilmesi


40. Sömürgeciliğe karşı halkların kendi kaderlerini belirleme haklarını benimseyen Asya ve Afrika′dan 24 ülkenin 1955 yılında Endonezya′da toplandığı ve sonucunda uluslararası ilişkilerde bağlantısızlık akımının ortaya çıktığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalta Konferansı
B) Helsinki Konferansı
C) Bandung Konferansı
D) Belgrad Konferansı
E) San Francisco Konferansı


41.Atatürk Döneminde aşağı- dakilerin hangisinde Balkan Antantı′na üye devletlerin destek ve dayanışma politikalarının, konunun Türkiye lehine çözümlenmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Türkiye′nin Milletler Cemiyetine üye olmasında
B) Hatay′ın Türk topraklarına katılmasında
C) Yunanistan ile dostluk antlaşması imzalanmasında
D) İngiltere ile Ankara Antlaşması′nın imzalanmasında
E) Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi′nin imzalanmasında


42. Almanya′nın 1942′de Stalingrad yenilgisinden sonra Müttefikler, Türkiye üzerindeki baskıyı arttırarak Türkiye′nin savaşa katılmasını sağlamaya çalışmışlardır.Aşağıdakilerden hangisi Müttefiklerin bu amaca yönelik girişimlerinden biri değildir?
A) San Francisco Konferansı
B) Tahran Konferansı
C) I. Kahire Konferansı
D) II. Kahire Konferansı
E) Adana Konferansı


43.Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması, karşınsında yanlış olarak verilmiştir?

A) Ulusal Ajans Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Proğramlarını ülke çapında koordine eden ajans
B) Baas Arap Sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayış
C) Prestroika Petrol ihraç eden ülkeler birliği
D) İrangate Olayı Irak savaşı nedeniyle İran′da Humeyni rejiminin, ABD′den İsrail aracılığıyla silah satın alması
E) Körfez Krizi Irak′ın Kuveyt′i işgal etmesinin sonucu

44. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye′de 1960 - 2000 yılları arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişmelerden biri değildir?

A) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) kurulması
B) İlk televizyon yayınının başlaması
C) İlk İnternet bağlantısının kurulması
D) İlk radyo yayınının başlaması
E) İlk organ naklinin yapılması

1.E 2.D 3.A 4.C 5.E 6.B 7.A 8.C 9.D 10.B 11.E 12.A 13.C 14.B 15.D 16.C 17.B 18.A 19.E 20.D 21.E 22.A 23.D 24.C 25.B 26. B 27. E 28. B 29. D 30. A 31. D 32. A 33. C 34. E 35. B 36. A 37. E 38. B 39. D 40. C 41. E 42. A 43. C 44. D