8 Ocak 2013 Salı

2010 YGS Tairh Soru ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisinin Cilalı Taş Devrini Yontma Taş Devrinden ayıran özelliklerden biri olduğu savunulamaz?

A) Köylerin kurulması
B) Tarımla uğraşılması
C) Araç ve gereç yapılması
D) Dokumacılığın başlaması
E) Hayvanların evcilleştirilmesi

2. Çin'den başlayıp Orta Asya'yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz'de sona eren İpek Yolu'nun Orta Asya' da kurulan Türk devletlerinin bir süre denetiminde olması bu devletleri,
I. ekonomik açıdan gelişme,
II. Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma,
III. tarıma ticaretten fazla önem verme
durumlarından hangileri yönünde etkilediği savunulabilir?
 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

3. Sami dillerinden olan Arapça, İslamiyet’ten önce Arabistan Yarımadası'yla sınırlıyken İslamiyet’ten sonra önem kazanmış ve İslam dünyasında ortak bir dil durumuna gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?
 
A) Arapçanın Kur'an dili olması
B) Fetihler yoluyla Arapçanın geniş alanlara yayılması
C) Arapçanın Emeviler Döneminde resmî dil olarak kabul edilmesi
D) İslamiyeti kabul edenlerin sayısının artması
E) Emeviler Döneminde Arapların Arap olmayan Müslümanlardan üstün tutulması

4. Osmanlı Devleti'yle Avusturya arasında 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'nda, Avusturya imparatorunun Osmanlı sadrazamıyla protokol bakımından denk sayılması ve Avusturya imparatorunun barışı bozmadıkça antlaşmanın yürürlükte kalması kabul edilmiştir.
Bu duruma göre Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
A) Barış süresinin Avusturya'nın davranışına bağlı olduğu
B) Sadrazamla padişahın yetkilerinin eşit olduğu
C) Avusturya üzerinde üstünlük kurduğu
D) Güçlü bir devlet olduğu
E) Savaştan galip çıktığı
 
5. Avrupa'da XVI. yüzyılda din alanında görülen Reform Hareketlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin, Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile siyasal ilişkileri üzerinde doğrudan etkisi olduğu savunulabilir?
 
A) Mezhep birliğinin parçalanması
B) Kültürel ve bilimsel gelişmelerde Katolik Kilisesinin baskısının azalması
C) Katolik Kilisesinin kendi içinde düzenleme yapma gereği duyması
D) Halkın, bağlı bulunduğu prens veya hükümdarın kabul ettiği mezhebe girmek zorunda olması
E) Kilisenin topraklarının elinden alınması

6. Osmanlı Devleti'nde, tımar sistemiyle işletilmesi köylülere bırakılan toprağın,
I. çift, yarım çift gibi büyüklüğüne göre tanımlanması,
II. üretim vergisinin, ürünün belli bir oranı olarak hesaplanması,
III.mülkiyetinin devlete ait olması
durumlarından hangilerinin, büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını ve Avrupa'dakine benzer feodal sistemin görülmesini engellediği savunulabilir?
 
A) Yalnız I
C) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve I

7. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti zayıfladıkça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri arasında çıkar çatışmalarının odak noktalarından biri olduğu savunulamaz?
 
A) Boğazlar
B) Kapitülasyonlar
C) Azınlıklar
D) Kutsal yerler
E) Mültezimler

8. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların, din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir.
Millet sisteminin,
I. toplumu oluşturan grupların benliklerini koruması,
II. toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması,
III.Osmanlı toplumunun kaynaşması
durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?
 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

9. İtalya, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi'ndeki adalara asker çıkarıp Rodos ve On İki Ada'yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları başladı.
Bu durumla ilgili olarak
I. İtalya Akdeniz'e egemen olmak istemektedir.
II. Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin zor durumunu fırsat olarak değerlendirmiştir.
III.Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
10. I. Grup
II. Grup
I. İstanbul Hükümetinin halkın dinî duygularını kötüye kullanması
II. Anadolu'da bazı ailelerin gücü ve otoriteyi ellerine geçirip TBMM'nin emirlerine karşı gelmesi
III. Azınlıkların, bulundukları bölgelerde bağımsız devlet kurmak İstemesi
IV. Bazı Kuvayımilliye birliklerinin Millî Mücadelede yeni orduya katılmak istememesi
V. Yapılan devrimlere karşı çıkılması
 I.Anzavur Ayaklanması
 
II.Millî Kongre Cemiyeti
 
III.Delibaş Mehmet
 
IV.Demirci Mehmet Efe
V.Ali Galip Olayı
Yukarıda I. grupta verilenlerden hangileri II. grupta verilenlerle doğru olarak eşleştirilmiştir?
 
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V

11. Yunanlıların Anadolu'ya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
 
A) Anlaşma Devletleriyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasına
B) İstanbul Hükümetine halkın desteğinin azalmasına
C) Anadolu'da ulusal hareketin güçlenmesine
D) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetine baskısının artmasına
E) Anadolu'da işgal edilen yerlerin genişlemesine

12. Erzurum Kongresi'ni, İstanbul'da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcileri ihtilal olarak nitelendirmiş ve Osmanlı saltanatı aleyhine sonuçlar verebilecek gelişme olarak değerlendirmiştir.
Bu değerlendirmenin Erzurum Kongresi'nin,
I. ulusal istencin egemen kılınması,
II. yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım alınabilmesi,
III.Mebuslar Meclisi (Meclis-i Millî)'nin hemen toplanması ve merkezî hükümetin aldığı kararları Meclisin denetimine sunması
kararlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?
 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
13. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacında olduğu savunulamaz?
 
A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
B) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
C) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
E) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kendisini feshetmesi

14. Atatürk: "Türkiye halkı, ırki veya dinî ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumdur." demiştir.
Atatürk'ün bu anlatımıyla,
I. kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı,
II. insani değerleri temel alan Atatürk milliyetçiliği,
III.toplumun birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleştiği
durumlarından hangilerini kastettiği savunulabilir?
 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

15. Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin başarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili döneme geçiş ertelenmiştir.
Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu savunulabilir?
 
A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) İnkılapçılık
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık

16. Lozan Antlaşmasından sonra, 1936'da Türkiye' nin Boğazlarda asker bulundurma isteğini kabul ettirmesinde,
I. Almanya'nın Ren Bölgesi'ne girmesi,
II. İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi,
III.Rusya'da rejim değişikliği olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

17. Atatürk 1924 yılında Çaltepe konuşmasında: "Muharebe veya meydan muharebesi demek, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddi ve manevi güçleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir." demiştir.
Atatürk'ün bu ifadesiyle,
I. savaş tehlikesinin her an her millet için var olduğu,
II. ordunun teknik donanımının yeterli olduğu,
III.ulusal gücün yalnız silahlı güç olmadığı
durumlarından hangilerini vurguladığı savunulabilir?
 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

1.C 2.D 3.E 4.B 5.A 6.C 7.E 8.A 9.D 10.B 11.A 12.D 13.C 14.E 15.B 16.D 17.C

Hiç yorum yok: