6 Ocak 2013 Pazar

9. Sınıf Etkinlikleri


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

9. SINIFLAR TARİH DERSİ

                        KONU TARAMA TESTİ -1-

1.Aşağıdakilerden hangisi,tarih öğretmeninin yararlarından biri olamaz?

A)Geçmişteki olaylardan ders almak
B)Kültür birikimlerinden yararlanmak
C)Ulusal birlik duygusunu geliştirmek

D) Geçmişte kalmak.
E)Geçmişten geleceğe köprü kurmak

2.
I.İlerleyen toplumların tarihi olamaz.
II.Tarihin daha iyi araştırılabilmesi için yardımcı bilimlere ihtiyacı vardır.
III.Tek kişiyi ilgilendiren olaylar tarihin konusu olamaz.
IV.Tarihi olaylar birbirinin tekrarıdır.
V.Kronolojik sırayı takip eder.


Yukarıdakilerden hangi ikisi tarih bilimi için geçerli özellik olamaz?
A)I, IV        B) II, IV       C) I, II       D) III,V        E) IV,V

3.Aşağıdakilerden hangisi,çağdaş tarih anlayışının özellikleri,arasında yer almaz?

A)Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilir.
B)Olayın açıklaması belgelere dayandırılır.
C)Olaylar bugünkü zaman ve mekan koşullarına göre değerlendirilir.
D)Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi aranır.
E)Tarihçi olayı incelerken tarafsız davranır.

4.Aşağıdakilerden hangisi konularına göre tarih çeşitlerinden biridir?

A)Rivayetçi   B)Uygarlık   C)Neden –Nasılcı  D) Sosyal          E)Öğretici

 5.Aşağıdakilerden hangisi,yazılışına göre sınıflandırılan tarih çeşitleri arasında yer alır?

A)Genel  B)Özel    C)Sosyal    D)Sanat     E)Uygarlık

6.Aşağıdaki tarih çeşitlerinden hangisi diğerlerinden daha ayrıntılı ve özel bilgiler içerir?

A)Uygarlık tarihi    B)Asya tarihi      C)Anadolu tarihi              D)İlkçağ tarihi             E)Urartu tarihi

7.Uygarlıkları,yaşadıkları yerlerdeki koşullar ile değerlendiren,elde ettiği bilgilerle olayların açıklanmasını kolaylaştıran tarihe yardımcıbilim dalı,aşağıdakilerden hangisidir?

    A)Coğrafya         B)Arkeoloji      C)Kronoloji      D)Antropoloji       E)Etnografya

8)Geçmişten günümüze kadar geçen süreç içinde insanların ürettikleri öz kültürü inceleyerek elde ettiği bilgilerle tarihe yardımcı olan bilim dalı,aşağıdakilerden hangisidir?


A)Filoloji             B)Arkeoloji            C)Antropoloji 
     D)Etnografya             E)Paleografya

9)Aşağıdakilerden hangisi,yazılış biçimine göre tarih çeşitlerinden biri değildir?

A)Hikaye                B)Sosyal                  C)Öğretici      D)Bilim                   E)Neden-Nasılcı

10.
I. Olaylar doğrudan doğruya anlatılır.
II.Neden-sonuç ilişkileri belirtilmez
III.En eski tarih çeşididir.
IV.Olaylar ve kişiler abartılıdır.
V.Bilimsel tarih anlayışına sahiptir.

Yukarıdakilerden hangileri Hikayeci tarih çeşidinin özelliklerindendir?

A) I, III, V                   B) II, III, IV              C) I, II, III   D) I, IV, V                     E) III, IV, V

11.Aşağıdaki tarih çeşitlerinden hangisi,diğerlerinden daha genel bilgiler içerir?

A)Mısır tarihi           B)Sümer tarihi         C)İller tarihi         D)İyon tarihi         E)Avrupa tarihi

12.İnsanların tarih boyunca kullandıkları yazı çeşitleri hakkında aydınlatıcı bilgiler sunan bilim dalı,aşağıdakilerden hangisidir?

A)Numizmatik            B)Paleografya        C)Epigrafya   D)Arkeoloji        E)Etnografya

13.Aşağıdaki bilim dallarından hangileri tarih öncesi devirlerini aydınlatmada tarih bilimine yardım etmektedir?

A)Arkeoloji,Antropoloji,Etnograf
B)Paleografya,Coğrafya,Sosyoloji
C)Antropoloji,Paleografya,Arkeoloji
D)Kronoloji,Numüzmatik,Arkeoloji
E)Sosyoloji, Numüzmatik,Etnografya

14.Toplumların gelenek ve görenekleri tarihe yardımcı bilimlerden hangsinin ilgi alanına girer?


A)Arkeoloji               B)Kronoloji         C)Numizmatik   D)Etnografya         E)Antropoloji

15)Milletlerin bugünü ve geleceği en çok aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)Sanatsal çalışmalara verilen öneme
B)Ekonomik etkinliklere
C)Etnik farklılıklara
D)Ortak savunma çabalarına
E)Tarihin iyi değerlendirilmesine

16.Tarihi olaylar kesin çizgiler ile birbirinden ayrılamadığı halde olayların çağlar adı altında bölümlere ayrılarak incelenmesinde düşünülen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Olayları kısaltmak
B)Öğrenimi kolaylaştırmak
C)Kültürel gelişimi gözlemek
D)Tarihe yön veren gelişmeleri saptamak
E)Ekonomik sistemlerin gelişim süreçlerini kavratmak

17.Aşağıdaki olaylardan hangisi Ortaçağın başlangıcı olarak kabul edilmiştir?

A)Fransız ihtilali
B)İstanbul’un fethi
C)Uzay çalışmalarının başlaması
D)Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması
E)Kudüs’ün yeniden Müslümanların eline geçmesi

18.Uygarlıkların gelişmelerinde ve yayılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A)Ateşin bulunması
B)Ticaretin gelişmesi
C)Yazının bulunması
D)Göç yapılması
E)Toplumsal sınıfların olması

19. I.MÖ.76
II.MÖ.200
III.MS.476
IV.MS.750
V.MÖ.400
Yukarıda verilen tarihlerden hangisi günümüze en uzak zamanı gösterir?

A) IV          B)V         C) III         D) I         E) II

20. I.Aşiret
II.Kent
III.Klan gen
IV.İmparatorluk
V.Devlet

İnsan topluluklarının oluşturdukları yukarıdaki yönetim biçimlerinin kronolojik sırası,aşağıdakilerden hangisidir?

A) III, I, II, V, IV     B) I, III, II,V, IV     C) III, II, I, IV, V    D) I, II, III, IV, V            E) III, II, IV, I,V

Tarih Öğretmeni
Ümit YILMAZ

1)
A
B
C
D
E
11)
A
B
C
D
E
2)
A
B
C
D
E
12)
A
B
C
D
E
3)
A
B
C
D
E
13)
A
B
C
D
E
4)
A
B
C
D
E
14)
A
B
C
D
E
5)
A
B
C
D
E
15)
A
B
C
D
E
6)
A
B
C
D
E
16)
A
B
C
D
E
7)
A
B
C
D
E
17)
A
B
C
D
E
8)
A
B
C
D
E
18)
A
B
C
D
E
9)
A
B
C
D
E
19)
A
B
C
D
E
10)
A
B
C
D
E
20)
A
B
C
D
E

Hiç yorum yok: