İnkılap Kitabı Cevapları

SAYFA:16-17

A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
S1.XIX.yüzyılda Selanik şehrinin siyasi,sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz?
Siyasi Durum:Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdir.Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmiştir.Pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçmiştir.
 Kültürel Durum:Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum,Bulgar,Sırp,Yahudi ve        Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı.Bu çok uluslu yapı, konuşulan dil,inançları gelenek ve görenek ülkede çok zengin bir kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı.
Sosyal Durum:Fransız İhtilalinden sonra fikir akımları ortaya çıkmıştır.Rumelideki en gelişmiş şehirdir. İşlek bir limanı ve Avrupa ile demiryolu bağlantısı olan şehir,canlı bir ticaret merkeziydi.           
S2.Mustafa Kemal'in ilköğrenimini aldığı Şemsi Efendi Okulunun aynı dönemdeki diğer okullardan farkı nelerdir?
Cevap: 2.Yeni öğretim metodları uygulanmakta,okumayı ve yazmayı kolaylaştıracak araç gereçler kullanılmaktaydı.Pozitif bilimler dersleri verilmekteydi.
S3. Mustafa Kemal'in fikirlerinden etkilendiği yerli ve yabancı yazarlar kimlerdir?
Cevap: 3.Namık Kemal,Tevfik Fikret,Ziya Gökalp,Celal Nuri,Voltaire,J.J. Rousseav
S4. Mustafa Kemal'in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan savaşlar hangileridir?
Cevap: 4.Çanakkale Savaşı,Trablusgarp Savaşı,Kafkas Cephesi,Balkan Savaşları,Kurtuluş Savaşı
S5. Mustafa Kemal'in liderlik özelliği hakkında bilgi veriniz?
Cevap: 5.M.Kemal birçok savaşta başkumandan olarak görev aldı.Ülkeyi ileriye götürmek için çalıştı.
S6. Atatürk'ün ileri görüşlülüğüne bir örnek vererek açıklayınız?
Cevap: 6. Sevr Antlaşması’ndaki maddelerin ileride nelere yol açacağını düşünüp bu antlaşmanın kabul edilmesini istememiştir.
S7. Mustafa Kemal'in ordu,siyaset ilişkisi hakkındaki görüşleri nelerdir?
Cevap: 7.Partiye katılmak isteyen subayların ordudan ayrılması gerektiğini düşünüyordu.Çünkü ordu ve cemiyet bir oldığu sürece askeri alanda başarı sağlanamayacağı düşüncesindeydi.
S8. Mustafa Kemal'in Harp Akademisinde okuduğu yıllarda İstanbul'daki siyasi durum hakkında bilgi veriniz?
Cevap: 8.Osmanlı Devleti’nin başkentiydi.
S9. Mustafa Kemal'in sizi etkileyen en önemli özelliğini nedenini belirterek yazınız?
Cevap: 9.Cevap size aittir.
S 10. Mustafa Kemal'in başarılı bir eğitim hayatı geçirmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: 10.Küçüklüğünden beri askerliğe ilgi duyuyordu. Babasının ona verdiği öğüdü dikkate almıştır. Eğitim hayatında da okuduğu kitaplar ve devleti bulunduğu durumdan kurtarmak için düşünceleri eğitim hayatını etkilemişti.
B. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.
1. Kocacık
2. 31 Mart
3. milliyetçilik
4. Trablusgarp
5. ileri görüşlülüğü
6.  Batıcılık ve Türkçülük
7. Vatan ve Hürriyet
8. İngiliz
9 Albaylığa
10. Muş ve Bitlis
C. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y" yazınız.
1. (Y)
2. (Y)
3. (D)
4. (Y)
5. (Y)
6. (Y)
7. (D)
8. (D)
9. (Y)
10. (D)
Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 
1.B) Manastır Askerî İdadisi
2.C) Namık Kemal
3.A) Makedonya Cephesi
4.D) Subaylar siyasi örgütlere girmelidir
5.C) II- III – IV – I
6.B) Çanakkale Savaşı
7.E) I – II – III – IV


Ölçme ve değerlendirme.  Sayfa 44-45


A- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız
1- Almanya’nın Osmanlı devletinin  1. Dünya savaşında yanında katılmasını istemesinin nedenleri nelerdir.
Cevap: Osmanlı devletinin Jeopolitik konumundan faydalanmak, Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak, Osmanlı devletinin savaşa girmesi ile açılacak yeni cephelelerle savaşı geniş alanlara yaymak
2- Mondros ateşkes anlaşmasındaki Hangi maddeler Osmanlı devletinin işgalini kolaylaştırmayı amaçlamıştır.
Cevap: 7 madde özetle Osmanlı ülkesinde herhangi bir yerde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir maddesinin amacu budur.
3- Paris Barış konferansının toplanma amacı nedir.
Cevap: Birinci Dünya savaşı sonrası yenilen devletlerin durumunu görüşmek 
4-  İzmir’in işgaline Türk halkının tepkileri neler olmuştur
Cevap: Mitigler düzenleyerek protesto etmişler…..
5- Milli mücadeleyi destekleyen cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir.
Cevap: Bulundukları bölgelerin kurtulşu için mücadele etmişlerdir.
6- Amasya görüşmelerinin temsil heyeti açısından önemi nedir.
Cevap: Bu Görüşme ile Osmanlı hükümeti resmen Temsil heyetini tanımıştır
7- Mustafa Kemal samsuna çıktıktan sonra İstanbul’a çağrılmasının nedenleri nelerdir.
Cevap: İstanbul hükümetinin isteklerine aykırı hareket etmesidir.
8- Temsil heyetinin Ankara’yı merkez olarak seçmesinin nedenleri nelerdir.
Cevap: Ankara Anadolunun tam ortasında olmakla cephelere ve önemli yollara yakın olması vs…
9- Büyük Millet meclisine karşı ayaklanmaların nedenleri nelerdir.
Cevap: 1- Osmanlı hükümetinin ve itilaf devletlerinin milli mücedelenin Osmanlı halifesine karşı olduğu propagandaları
2- İngilizlerin Boğazlar ayerleşmek amacıyla ayaklanmaları desteklemesi. 
3- Kuvayı Milli birliklerinin bazı bölgelerde disiplinsiz davranması ve düzenli orduya katılmak istememesi
4-Azınlıkları ayrı birer devlet kurmak istemeleri 
10- Sevr anlaşmasına karşı Osmanlı yönetimi, Mustafa Kemal ve Türk milletinin tepkileri neler olmuştur.
Cevap: Osmanlı hükümetinin TepkisiSevr anlaşmasının ağır hükümler kabullenmiştir.
M. Kemal'in tepkisi: Anlaşmanın Kabul edilemeyecek olduğunu beyan etti.
Türk Milletinin Tepkisi : Sevr Anlaşması Türk halkının azmini kırmadı aksine bağımsızlığa olan aşkını daha da perçinledi
B- Aşağıdaki cümlelerde boş  bırakılan yerleri Uygun öncüllerden biri ile doldurunuz.
1- Sivas kongresi sonrası Milli mücadelenin yayın organı olarak İRADEi  MİLLİYE gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.
2- Sevr anlaşmasının şartlarını görüşmek üzere padişah tarafından eski nazırlar ve komutanlardan oluşan SALTANAT  ŞURASI  toplanmıştır.
3- Osmanlı devletinin kaybettiği son kuzey Afrika toprağı  TRABLUSGARP dır
4- Son Osmanlı Mebusan meclisindeki Milli Mücadele taraftarları FELAHI VATAN grubunu kurmuşlardır.
5- Manyas, Susurluk  gönen Biga ve Adapazarı bölgesinde  ANZAVUR  Ayaklanmasını bizzat Osmanlı hükümeti desteklemiştir.
6- Sivasta bir kongre toplanması kararı AMASYA GENELGESİ ile alınmıştır
7-misakı Milli kararları OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNDE kabul edilmiştir.
8- İstiklal mahkemeleri  HIYANETİVATANİYE kanunun çabuk uygulanması için kurulmuştur
9- 1. Dünya savaşı Avusturya- Macaristan Veliahtı Ferdinand’ın  SIRBİSTAN  gezisinde öldürülmesi sonucu başlamıştır.
10- Osmanlı devletinin devamını Amerikan mandasına bağlılıkta olabileceğini savunan cemiyet WİLSON İLKELERİ CEMİYETİ dir.

C- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
1- ( Y)1. Dünya savaşından sonra dünya barışını sağlamak amacıyla birleşmiş milletler kurulmuştur.
2- (   D)Mondros ateşkes anlaşması sonrası Osmanlı devletinde ik işgal edilen yer izmirdir.
3- (  D )İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline Paris barış konferansında karar verildi.
4- (  )Milli Mücadeleye destek veren cemiyetler Erzurum Kongresinde birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
5- (  Y )Mustafa  KEMAL  Samsun’a geldiğinde Yıldırım Orduları grup komutanıdır
6- (  D )Erzurum Kongresi  toplanış amacı bakımından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir.
7- (  )Anadolu Ajansı milli birlik ve bütünlüğe zarar verecek iç ve dış tüm yayınlara karşı milleti uyarmak için kurulmuştur,
8- (  Y )Son Osmanlı Mebusan meclisi, Mustafa Kemal’in istediği şehirde toplanmıştır
9- (  )Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları İstanbul hükümeti ve işgal devletleri desteklemiştir.
10- (  )İmzalanmasına rağmen Sevr anlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.
 
Ç – Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1-Balkanlarda yaşayan Türklerin bir bölümü Balkan Savaşları’ndan sonra Anadolu’ya göç etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu göçler sonucunda ortaya çıkan bir durum değildir.
A)Toplumsal hayatta düzenin bozulması
B) Osmanlı Devleti’nde iş bulma ve barınma sorunlarının ortaya çıkması
C) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi
D) Balkan Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında siyasi gerginlik çıkması
E)Anadolu’daki Türk nüfusunun artması
2-Mondros Ateşkes Anlaşması’nın maddelerine ve anlaşma sonrasına bakıldığında aşağıda verilen durumlardan hangisinin Türk milletinin direnişinde etkili olduğu söylenemez. 
 A) Osmanlı Hükûmeti’nin işgallere sessiz kalması
B) Ülkenin dört bir yanının işgal edilmesi
C) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
D) Düzenli ordunun kurulması
E) Türk halkının can ve mal güvenliğini Osmanlı Hükûmeti’nin sağlayamaması
3-İngiltere gizli antlaşmalarla İtalya’ya verdiği Batı Anadolu’nun, Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’a verilmesi için çalışmıştır
İngiltere’nin bu politika değişikliğinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A)Yunanistan’ın sömürge paylaşımında geride kalması
B)Yunanistan’ın asker sayısının daha fazla olması
C) İtalya’nın siyasi birliğini geç tamamlaması
D) Sömürge yolları üzerinde güçlü bir devlet istenmemesi
E) İtalya’nınTrablusgarp ve On İkiAda’yı alması
4-Erzurum Kongresi’nden önce, askerlik ve diğer bütün görevlerinden istifa etmesine rağmen Türk halkının Mustafa Kemal’e olan desteğinde azalma olmaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Düzenli ordunun kurulduğunun
B) Osmanlı Hükûmeti’ninAnadolu halkı üzerinde etkisinin devam ettiğinin
C) Türk halkının Mustafa Kemal’in mücadelesine değer verdiğinin
D) Cemiyetlerin de Mustafa Kemal’i desteklediğinin
E) Millî Mücadele’yi tek bir kişinin yönettiğinin
5-Erzurum Kongresi’nin hangi kararı işgalci devletlere ve Osmanlı Hükûmeti’ne karşı bir başkaldırı özelliğindedir?
A) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.
B) Manda ve himaye kabul edilemez.
C) Millî kuvvetleri etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
D) Mebusan Meclisi derhâl toplanmalıdır.
E) Hristiyan azınlığa siyasi ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.
6-Mustafa Kemal, Mebusan Meclisinin İstanbul dışında, Anadolu’nun güvenli bir yerinde toplanmasını istemiş ancak Osmanlı Hükûmeti bu öneriyi kabul etmemişti.
Aşağıdaki olaylardan hangisi meclisin İstanbul’da güvenli çalışamayacağını ve Mustafa Kemal’in haklılığını göstermiştir?
A) SevrAntlaşması’nın imzalanması
B) Düzenli ordunun kurulması 
C) İzmir’inYunanlılar tarafından işgali
D) İstanbul’un resmen işgali 
E) Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar çıkması
7- I- İstiklal Mahkemelerinin kurulması
II- Kuvvetler birliğinin kabul edilmesi
III- Düzenli ordunun kurulması
Bu gelişmelerden hangilerinin Büyük Millet Meclisinin etkinliğini artırdığı savunulabilir?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C) I – II
D) I – III
E) I – II – III

sayfa 66 sayfa 67 cevapları

1- Milli Mücadele de Doğu Cephesinde kimlere karşı niçin savaşılmıştır.
CEVAP: Ermenilere Karşı savaşılmıştır.
2- Milli Mücadele de Güney cephesinde işgallere karşı yapılan direnişin Özellikleri nelerdir açıklayınız?
CEVAP: Güney cephesinde Halk kendi imkanları ile kurtuluş mücadelesi vermiştir. 
3- Londra Konferansının TBMM hükümeti açısından önemi nedir. Açıklayınız.
CEVAP: TBMM hükümeti londra konferansına çağırımakla İtilaf devletleri tarafından resmen tanınmıştır. Burada Tevfik paşanın ben sözü milletin gerçek temsilcisine bırakıyorum demesi TBMM hükümetinin elini güçlendirmiştir.
4- Türk ordusu Sakarya’nın doğusuna neden çekilmiştir. Belirtiniz.
CEVAP: Eskişehir Kütahya savaşının kaybedilmesi üzerine zaman kazanmak ve yeniden toparlanmak için bu geri eçkiliş gerçekleştirilmiştir.
5-TBMM Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini niçin vermiştir. Belirtiniz.
CEVAP: Sakarya savaşı öncesi Mustafa KEmal bu yetkiyi istemiş ve kararların hızlı ve çabuk alınması için bu yetki verilmiştir.
6- Tekalifi Milliye emirleri niçin çıkarılmıştır açıklayınız.
CEVAP: Sakarya savaşı öncesi Türk Ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için.
7- İstiklal marşının anlam ve önemini açıklayınız.
CEVAP: Milli Mücadele'yi gerçekleştiren kahraman ordumuza ithaf edilen İstiklâl Marşı ve bayrağımız bağımsızlığımızın sembolleridir.
 İstiklâl Marşı, Türk Milleti’nin ruhunda sözle örülmüş bağımsızlık marşıdır. Yurda duyulan sevgi ve bağlılığı sanatkârane bir şekilde ifade eder.İstiklal Marşı, şühedâ fışkıran vatan toprakları için, binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı veya sakat kaldığı Millî Mücadele döneminde yazılmış olmasına rağmen kahraman ordumuza ve milletimize cesaret ve ümit vermiştir. Bu ümitle Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış ve yaklaşık bir buçuk yıl sonra 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz başlatılmıştır.
İstiklâl Marşı, Şanlı bir mazisi olan, üç kıtaya hükmeden Türk Milleti’nin bayrağının ve vatanının ebediyen yaşayacağını müjdelemiştir.
Mehmet Akif, “Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl” derken Hak kelimesinin her iki anlamına da işaret etmektedir. İlah ve adalet kavramı arasında münasebet kurarak hem Türk milletinin imanını hem de devlet geleneğimizdeki adalet, hak, hukuk ilkelerini ifade etmiştir.
İstiklâl Marşı, millî karakterimizi, tarihimizi, imanımızı, Millî Mücadele günlerinin heyecanını içinde taşıyan, o günleri ve o günleri yaşayanların duygularını nesilden nesile aktaracak olan emsalsiz bir abidedir.
İstiklâl Marşı’mız edebiyat, sanat, ahenk yönlerinden diğer ulusların marşlarından çok üstündür.
8- Sakarya Zaferinden sonra itilaf devletlerinin politikalarında ne gibi değişiklikler olmuştur. Açıklayınız.
CEVAP: Sakarya Savaşı’ndan sonra itilaflar Türk ordusunu geçemeyeceklerini anlayınca geri çekilmeye başlamışlardır ve daha sonra boşaltmışlardır.
9- Büyük taarruzdan önce ne gibi hazırlıklar yapılmıştır. Açıklayınız.
CEVAP Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanarak halktan yardım toplandı.
10- Mudanya ateşkes anlaşmasının önemi nedir açıklayınız.
 CEVAP: Askeri zaferimizi tamamlayan siyasi ve diplomatik bir zaferdir. Doğu Trakya ve boğazlar savaş yapılmadan alındı.

B aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız
Kelimeler: Sakarya, İstiklal mahkemeleri, İtalyanlar, Gazi, Mareşal, Gümrü, Dörtyol, Fransızlar, İsmet Paşa, II. İnönü, KARS, TBMM, İngiltere Hükümeti, Kuvay-ı Milliye, Fevzi Paşa
1-TBMM hükümetinin ulaslararası alanda imzaladığı ilk anlaşma GÜMRÜ dır
2-Milli Mücadele de ilk kurşun  DÖRTYOL’da atılmıştır.
3- Mustafa Kemal II. İNÖNÜ savaşı sonrası İsmet Paşa’ya Gönderdiği telgrafta “ siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz” sözüyle savaşın kazanılmasının Türk halkının ümidini artırdığını vurgulamıştır.
4- Milli Mücadele de  İTALYAN’lara karşı cephe açılmamıştır.
5- TBMM Sakarya savaşından sonra Mustafa KEMAL’e GAZİLİK ve MAREŞALLİK Ünvanı vermiştir.
6- Tekalifi Milli Emirlerinin Uygulanmasında çıkabilecek sorunlara karşı  İSTİKLAL  MAHKEMELERİ  yetkili kılınmıştır.
7- Doğu Sınırımızı bu günkü haliyle kesinleştiren anlaşma KARS anlaşmasıdır.
8- Güney cephesindeki mücadele KUVAYI MİLLİYE birlikleri tarafından kazanılmıştır.
9- Mudanya Ateşkes anlaşmasına göre Boğazlar ve İstanbul TBMM’ye  bırakılmıştır.
10- Milli Mücadele de savaşlar Yunanlılarla yapılmasına rağmen Mudanya Ateşekes anlaşmasında Yunanistan’ı İNGİLTERE temsil etmiştir.

C. Aşağıdaki bilgilerin başına Doğru ise (D) yanlış ise (Y) işareti koyunuz.
(….D.) Harbord Raporu Ermenilerin Anadolu üzerindeki iddialarının geçersizliğini ortaya koyan ilk uluslararası belgedir.
(…D..) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini Sakarya Savaşı’ndan önce vermiştir.
(…Y..) Mudanya Ateşkes Anlaşması I. İnönü Savaşı’ndan sonra imzalanmıştır.
(…Y..) Dumlupınar Meydan Savaşı,Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın diğer adıdır.
(…Y..) Millî Mücadele’de Adana, Urfa,Antep ve Maraş’ta İngilizlere karşı savaşılmıştır.
(…D..) Millî Mücadele’de düzenli ordunun Yunanlılara karşı kaybettiği tek savaş Eskişehir – Kütahya Savaşı’dır.
(…D..) Tekâlifimilliye Emirlerinin yurt genelinde uygulanması ile Sakarya Savaşı öncesi Türk ordusunun ihtiyaçları tamamlanmaya  çalışılmıştır.
(…D..) İtalyanlar,Anadolu’yu Sakarya Zaferi sonucunda boşaltmışlardır.
(…D..) 1921Teşkilatı esasiye yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasıdır.
(…D..) Mudanya Ateşkes Anlaşması ile İstanbul ve DoğuTrakya savaş yapılmadan geri alınmıştır.

Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1-Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele ile ulaşmak istenen hedeflerden değildir.
A)Yurdu düşman işgalinden kurtarmak
B) Bağımsız bir devlet kurmak
C)Azınlıkların yıkıcı faaliyetlerine son vermek
D) Padişahın yetkilerini genişletmek
E) Millet egemenliğine dayalı bir yönetime geçmek
2-İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na hem İstanbul hem de Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ni çağırmıştır. İtilaf Devletlerinin bu davranışlarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Adaletli bir politika izlemek
B) İki taraf arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak
C) Büyük Millet Meclisini tanımak
D) TBMM’nin isteklerini kabul etmek
E) Halifenin gücünden yararlanmak
3-Millî Mücadele döneminde;
• Asker kaçaklarına ve ayaklanmalara karşı Hıyaneti vataniye Kanunu’nun çıkarılması
• Subay ihtiyacını karşılamak için Ankara’da subay okulunun açılması
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?
A) Düzenli orduyu oluşturmak
B) İstanbul Hükûmeti’ne son vermek
C) Otorite sağlamak
D) Millî egemenlik anlayışını hayata geçirmek
E) Saltanatı güçlendirmek
4-Aşağıda verilenlerden hangisi Gümrü Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir.
A) Bu antlaşma ile Kars ve çevresi Türkiye’ye kalmıştır.
B) Ermenistan Misakımillî’yi tanımıştır.
C) Ermenilerin “Büyük Ermenistan” hayalleri sona ermiştir.
D) Bu antlaşma ile Batum Ermenistan’a bırakılmıştır.
E) Doğu sınırımız kısmen tespit edilmiştir.
5-Mustafa Kemal, Millî Mücadele’de Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
A) İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
B) 1921Anayasası kabul edildi.
C) Başkomutanlık Kanunu çıkarıldı.
D)Tekâlifimilliye Emirleri çıkarıldı.
E) Hıyanetivataniye Kanunu çıkarıldı.
6-Millî Mücadele’de Türk ordusunun kazandığı askerî başarılardan sonra bazı antlaşmalar yapılmıştır.
Buna göre aşağıdaki antlaşma imzalanan devletlerden hangisi yanlış gösterilmiştir?
A) GümrüAntlaşması – Ermenistan
B) MoskovaAntlaşması – Sovyet Rusya
C)AnkaraAntlaşması – Fransa
D)Lozan BarışAntlaşması – İtilaf Devletleri
E)Kars Antlaşması – İngiltere
7-5 Ağustos 1921’de kabul edilen Başkomutanlık yasası ile meclise ait olan yasama ve yürütme yetkileri üç aylığına Mustafa Kemal’e devredilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yasama yetkisini kullandığının göstergesidir?
A)Tekâlifimilliye Emirlerini çıkarması
B)Başkomutan sıfatıyla orduya komuta etmesi
C) İstanbul Hükûmeti ile görüşmesi
D) İtilaf Devletlerinin barış tekliflerini reddetmesi
E) Türk ordusuna taarruz emri vermesi
8-Fransızlar, aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Anadolu’da işgal ettikleri bölgeleri tamamen boşaltmışlardır?
A) I. İnönü Savaşı
B) Sakarya Savaşı
C) II. İnönü Savaşı
D) BüyükTaarruz
E) Eskişehir – Kütahya Savaşı

sayfa 70-105 Sayfalar


11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 70 cevapları
CEVAP: Türk İnkılabı Eğitim, Kültür ve Kılık kıyafet ile Ekonomi ve tarım alanlarında gerçekleşmiştir.Tarımda makinalaşma ve modern tarım usulleri getirilmiştir. Başta Şapka olmak üzere Kılık kıyafet konusunda değişiklik yapmış ve Erkekler şapka ve pantolan giymişlerdir. Yeni Türk alfabesi kabul edilerek Türkçenin önündeki engeller kaldırılmıştır. Bunu anlayabiliriz.
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 71 cevapları
Soru: Aşağıdaki metne göre Atatürk’ün işaret ettiği yönetim şekli hangisidir?
CEVAP: Cumhuriyet Yönetimi
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 72 cevapları
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 74 cevapları
SORU: Yukarıdaki bilgilerden ve haritadan yola çıkarak Sevr ve Lozan Barış Antlaşmalarını karşılaştırarak yapmış olduğunuz analizi aşağıdaki boşluğa yazınız.
CEVAP: İki Anlaşmanın maddelerine bakıldığında fark açıca görülecekitir. Sevr anlaşması bir ölüm fermanı iken Lozan anlaşması bir bağımsızlık anahtarıdır. Lozan anlaşması İle Yeni Türk devleti kendini tüm dünyaya tanıtmıştır.
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 75 cevapları
Soru :Atatürk’ün yukarıdaki açıklamalarından yola çıkarak onun Ankara’nın başkent oluşuna yüklediği anlamı değerlendiriniz.
Cevap: Ankaranı eskiden beri Cumhuriyet yönetimi ile tanıştığını anlatmaktadır
Soru :Haritayı dikkate alarak Ankara’nın jeopolitik, stratejik ve coğrafi konumunun Ankara’nın başkent oluşuna etkisini açıklayınız.
CEVAP: Anadolunun tam ortasında yer alan ankara Cephelere yakındır. İstanbul ile iletişimi kesintisiz vardır. Bu sebeple Başkent seçilmiştir.
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 76 cevapları
Soru:Aşağıdaki metinden hareket ederek Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan etme sürecinde uygulamış olduğu politika hakkında hangi sonuçlara varılabilir?
CEVAP:Zamanı gelmeden ve şartları olgunlaşmadan Saltanatı tartışmamış önceliği vatanın bağımsızlığına vermiştir.
Soru:Atatürk saltanat ve hilafet taraftarlarına karşı nasıl bir politika izlemiştir?
CEVAP:Zamanı gelmeden ve şartları olgunlaşmadan Saltanatı tartışmamış önceliği vatanın bağımsızlığına vermiştir.
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 77 Cevapları
Soru:Cumhuriyet yönetimini insan hakları açısından değerlendiriniz.
CEVAP: Cumhuriyet, ülkenin halk tarafından ve halk için yönetildiği demokrasiye dayalı yönetim anlayışını güçlendirdi. Cumhuriyet anlayışına uygun yeni kurumlar oluşturuldu. Toplumsal ayrıcalıklar kaldırıldı. Bireylerin özgürlüğü sağlanarak eşit yurttaşlık anlayışı kabul edildi.
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 78 Cevapları
Soru:Atatürk’ün millî politikasının halifelik makamının kaldırılmasındaki etkileri neler olabilir?
CEVAP: Biz böyle, yapmadığımız ve yapamadığımız kavramlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın sayısını ve üzerimize olan baskılarını artırmaktan ise doğal duruma, geçerli duruma dönelim; haddimizi bilelim. Biz yaşamak ve bağımsızlık isteyen milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için yaşamımızı esirgemeden veririz!
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 79 Cevapları
Soru:Tevhiditedrisat kanununu millî egemenliğin sağlanması ve eğitim kurumlarının yapılandırılması açılarından değerlendiriniz.
CEVAP: Tevhidi Tedrisat ile birlikte Eğitim kurumlarının hepsi Milli Eğitim bakanlığına bağlanmıştır. Böylelikle Eğitim devlet güvencesine alınmıştır. Çağdışı Eğitim kurumları kaldırılmıştır.
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 80 Cevapları
Soru:Yukarıdaki metinden yola çıkarak Atatürk’ün çok partili hayat hakkındaki düşüncelerinin neler olduğunu söyleyiniz.
CEVAP: Çok Partili hayat demek düşüncelerin açıkça ifade edilmesi demektir. Türkün Yüksek karakteri böylelikle ortaya çıkacaktır. 
Soru:Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partilerin kuruluş amaçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Partilerin amacı Mecliste muhalefet yapmak ve demokrasinin gereğini yerine getirmektir 
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 83 Cevapları 
Soru:Hukuk alanında yapılan inkılapları, toplumsal hayata etkileri açısından değerlendiriniz.
CEVAP: Bütün bu inkılaplarla birlikte Türk hukuk sistemi çağdaş Avrupa hukuk sistemleriyle eşit düzeye getirildi. Azınlıklar kendi mahkemelerini kapattılar. Avrupa Devletlerine bağlı mahkemeler kapandı. Bu gelişmeler sonucunda Türk hukuk sistemi ülke genelinde uygulanmaya başladı. 
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 84 Cevapları
Soru:1921 ve 1924 Anayasalarını benzer ve farklı yönleri ile karşılaştırınız.
CEVAP: 1921 Anayasası:
– Milli egemenlik ilk kez dile gelmiştir.
– Türk milletinin en yumuşak ve ılımlı anayasasıdır.
– Yasama ve yürüme yetkisi mecliste toplamıştır bu nedenle meclis hükümeti vardır.
– Meclisin bakanları her an her zaman değişebilir.
– Bakanlar, meclis tarafından seçilir.
– Devlet Başkanlığı uygulaması yoktur.
– Meclis hükümeti, yasama, yürütme görevlerini elinde toplamıştır.
– Milletvekilleri 2 yılda bir seçilmektedir.
– Başkentin neresi olacağı konusunda kesin bir karar verilmemiştir.
1924 Anayasası:
– Karma hükümet sistemine geçilmiştir.
– Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte kabine sistemine geçilmiştir.
– 1924 anayasası sert bir anayasadır. Anayasanın değişikliği bazı şartlara bağlanmıştır.
– İnsan hakları kabul edilmiştir.
Bu iki anayasayı karşılaştıracak olursak aralarından ciddi farklar olduğunu görebiliyoruz. 1921 anayasası yumuşak bir anaysa iken 1924 anayasası Türk tarihinin en sert anayasasıdır.
1921 anayasasında kişi hak ve özgürlüklerine yer verilmiyor iken 1924 anayasasında hak ve özgürlüklere yer verilmiştir.
1921 anayasasında meclis hükümeti esastı. 1924 anayasasında ise kabine sistemine geçilmiştir.
Soru:1924 Anayasası’nı devlet kurumlarının laikleşmesi açısından değerlendiriniz.
CEVAP:  1937’de laiklik ilkesiyle beraber altı ilke anayasaya eklendi.
Soru:Atatürk’ün eğitimden beklentileri nelerdir?
CEVAP: Öğretmenler!
Yeni nesli, Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti,
sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli
koruyucular ister. Yeni nesli, bu kalite ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı şekilde bütün ilim derecelerindeki öğrenim ve eğitimlerinin uygulamalı olması önemlidir. Memleket çocuğu, her öğrenim derecesinde ekonomik
hayatta istekli, eser sahibi ve başarılı olacak şekilde donanımlı olmalıdır. Millî ahlakımız, uygar ilkelerle ve hür düşüncelerle artırılmalıdır. Bu çok önemlidir, özellikle dikkatinizi çekerim. Göz korkutma ilkesine dayanan ahlak, bir erdem olmadığı gibi güvene de uygun değildir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.”
Soru:“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir neslin önemi” konulu bir kompozisyon yazınız.
CEVAP:  Bu konuda öğrenci kendisi yazacaktır. 
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 86 Cevapları 
Soru:Türk Millî Eğitiminin temel amaçlarından yola çıkarak Türk Millî Eğitim Sisteminin bireylere kazandırmak istediği temel nitelikler nelerdir?
CEVAP: Sağılıklı kaabiliyetli, Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı ,ailesine ve vatanına bağlı gençler yetiştirmek.
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 92 Cevapları 
Soru:Verilen bilgilerden yararlanarak toplumsal hayatı düzenlemek amacıyla yapılan inkılapların ortak amaçlarının neler olduğunu belirtiniz?
CEVAP: Çağdaşlaşmak ve Muasır medeniyetler seviyesine uygun hareket etmek
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 93 Cevapları
Soru:Yukarıdaki metinlerden yola çıkarak cumhuriyetin kurucularının ülke ekonomisi ile ilgili ideallerinin neler olduğunu söyleyiniz.
CEVAP: Tam bağımsızlığı gerçekleştirmek, millî egemenlik esasına bağlı kalarak milletin zenginliğini, ülkenin imarını sağlamaktır. Ülkenin Milli kaynaklarının milletçe kullanılmasını sağlamaktır.
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 94 Cevapları
Soru: Misakı iktisadi kararları toplumsal hayatın hangi alanlarını kapsamaktadır?
CEVAP: Ekonomik Hayatını Kapsamaktadır
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 95 Cevapları
Soru:Atatürk Orman Çiftliği’nin Türk tarımının ve çevre bilincinin gelişmesine katkıları neler olmuştur?
CEVAP: Atatürk, Orman Çiftliği’ni kurarak ülke çiftçisine yahyagungor.net uygulamalı eğitim alabilecekleri bir tarım alanı oluşturdu
11. Sınıf İnkılap Tarihi  Sayfa 96 Cevapları
SORU:Harita ve metinden yola çıkarak Kabotaj Kanunu’nun Türk denizciliğinin gelişimine etkilerinin neler olduğunu söyleyiniz.
CEVAP: Kabatoj kanunu Türk kıyılarında ve kara sularında sadece Türk gemilerinin taşımacılık yapmasına izin veren bir kanundur ve Kapitülasyonların devamı niteliğindedir. Bu konuda yahyagungor.net Olarak fikrimiz şudur ki Türk denizciliği gelişme göstermiştir. 
Sayfa 97
SORU:Atatürk döneminde havacılık alanındaki çalışmaları, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye vermiş olduğu önem  açısından değerlendiriniz
CEVAP: Mustafa KEmal Atatürk İstikbal göklerdedir. diyerek zaten havacılığa verdiği önemi göstermiştir. Bu sebeple her tülü bilim ve teknolojik gelişmeler havacılık alanında uygulamk istemiştir. yahyagungor.net olarak şunu da bilmenizi isteriz ki 1944’te Atatürk Orman Çiftliği’nde ilk uçak motor fabrikası kurulmuştur.
Sayfa 98
SORU:Cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen nüfusu artırma politikasının neden ve sonuçlarını metinden yola çıkarak analiz ediniz.
CEVAP:Ülkelerin kalkınmasında genç ve yetişmiş nüfusun önemli bir yeri vardır. Nüfus, ülke savunmasının da önemli faktörlerinden biridir. Ayrıca uzun savaş yılları nedeniyle gittikçe azalan nüfusun, geniş yurt topraklarına göre ekonomik, sosyal, askerî savunma vb. yönlerden olumsuz bir etki yarattığı görülüyordu. Bu yüzdenAtatürk, ülkenin nüfusunu artırmaya yönelik bir politika izledi. bunun sonucunda 1927’den 1950’li yıllara kadar nüfus artışını teşvik edici politikalar yürütülmüş, bu politikaların esas sonuçları, II. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda alınmıştır. Çağdaş tekniklerle ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927’de 13.648.270 olan Türkiye nüfusu, 1935’te 16.158.018, 1950’de 20.947.188, 1965’te 31.391.421, 1980’de 44.736.975, 1997’de 62.865.574, 31 Aralık 2010 tarihi
itibarıyla da 73.722.988 kişiye ulaşmıştır. Türkiye nüfusunun, 1927’den 2010 yılına kadar geçen süreçte yaklaşık 5,5 kat arttığı anlaşılmaktadır
Sayfa 100
SORU:Aşağıda verilen sanatçıların hayatlarını ve eserlerini Cumhuriyet döneminde sanata verilen önem açısından değerlendirerek bunların ortak özelliklerini yazınız.
Sayfa 102
SORU: Aşağıdaki boşlukları Türk inkılabı ünitesinden edindiğiniz bilgiler doğrultusunda doldurunuz.
Atatürk İnkılapları'nın Amaçları:
Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak.
Türk Milleti'nin refah seviyesini yükseltmek.
Modern Avrupa ile Türkiye'yi bütünleştirmek.
Modern uygarlıkların değer yargılarını Türkiye'ye yerleştirmek.
Türkiye'de milli egemenliği yerleştirmek.
Türkiye'de demokrasinin yerleşmesini sağlamak.
İhtiyaçlara cevap veremeyen eski rejimin kurumlarını değiştirerek yerine çağdaş kurumları kurmak.
Atatürk İlkeleri'nin yerleşmesini sağlamak.
Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Kılık kıyafette değişiklik, tekke ve zaviyelerin kapatılması, takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler, sağlık alanında yapılan düzenlemeler, şapka kanunu, Türk kadınına tanınan haklar.
Siyasal alanda yapılan inkılaplar: Cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemeleri, 1924 anayasasının kabul edilmesi.
Eğitim alanında yapılan inkılaplar: Öğretimin birleştirilmesi, millet mekteplerinin açılması, harf devrimi, medreselerin kapatılması, güzel sanatlarda yapılan yenilikler, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması, üniversite reformları.
Hukuk alanında yapılan inkılaplar: Teşkilatı esasiye kanunu, yeni anayasanın kabulü, medeni kanunun kabulü, Türk ceza kanunu, mecellenin kaldırılması, şeriyye mahkemelerinin kapatılması.
Ekonomik alanda yapılan inkılaplar: Aşar vergisinin kaldırılması, İzmir iktisat Kongresi, çiftçinin özendirilmesi ile ilgili çalışmalar, tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, kabotaj kanunu, sanayi teşvik kanunu, 1. ve 2. kalkınma planlarının yapılması, ticaret ve sanayi odalarının kurulması, örnek teşkil edecek çiftliklerin kurulması.
Sayfa 104
SORU: Millî Mücadele’den önce Türk gençliğinden beklenen görev ve sorumluluklar ile Millî Mücadele’den sonra beklenen görev ve sorumluluklar arasında ne tür farklılıklar vardır?
CEVAP: Bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü ile cevaplayabiliriz. Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak sizlersiniz. Kurtuluş savaşı döneminde Vatanı en iyi şekilde savunmak ve düşman http://www.yahyagungor.net işgalinden kurtarmak Milli mücadeşden sonra ise Atatürk ilke ve inkılaplarını devam ettirmektir.
SORU: Atatürk’ün Türk gençliğine yüklediği görev ve sorumluluklarda zamanla meydana gelen değişikliklerin sebepleri neler olabilir?
CEVAP:Çağın değişen şartlarına göre gençlikte kendini güncellemelidir.Bu sebeple her devre ve şarta Türk genci hazır olmalıdır.
SORU:Bir ülkenin geleceği açısından gençlik neyi ifade eder? Tartışınız.
CEVAP:Bugünün gençleri yarının büyükleri olacaklardır. Bu sebeple Gençlik bir milletin yarınları demektir.Gençlerimizi geleceğe iyi hazırlamalıyız ki Ülkemizin geleceği de o kadar garanti altına alınsın


SAYFA 108-109
A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
SORU: 1-Lozan BarışAntlaşması ile ilgili görüşmelerin uzamasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Türk heyetinin kapitülasyonları kabul etmesi üzerine görüşmeler 4 şubat 1923’te kesilmesine neden oldu
SORU:2-Cumhuriyet döneminde tarım ve ticaret alanında meydana gelen gelişmeler nelerdir?
CEVAP: Tarımda insan gücü yerine makineleşmeye gidilmiştir. Atatürk Orman Çiftliği kurularak birçok yeni bitkiler denenmiştir
SORU:3-Cumhuriyet döneminde Türk kadınına sağlanan siyasi haklar nelerdir?
CEVAP: 3.Seçme ve seçilme hakkı, belediye ve muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanındı
SORU:4-Atatürk’ün kültür ve sanat hayatına katkıları neler olmuştur?
CEVAP: 4.Güzel sanatlar akademisi, konservatuar, musiki muallam mektebi ve inkılap sergisinin açılmasını sağlamıştır
SORU:5-Cumhuriyet’in ilk yıllarında nasıl bir nüfus politikası izlenmiştir?
CEVAP: 5.Çocuk sahibi olan aileler yol vergisinden muaf tutuldu, doğumevleri açıldı, ilaçlar ücretsiz dağıtıldı. Altı yada daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi
SORU:6-Kıyafet değişikliğinin amacını söyleyiniz.
CEVAP: Türk milletini hem çağdaş bir görüntüye kavuşturmak hem de giyim- kuşamdaki karmaşaya son vererek milli birliği ve beraberliği güçlendirmek
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.
millî kimlik, Ankara, 3 Mart 1924, Sevr Antlaşması, Cumhuriyet, Lozan Barış Antlaşması, 23 Nisan 1923 , kadın-erkek eşitliği
1-Atatürk döneminde yapılan inkılaplar bozulmuş olan kurumların yerine kişiye gerçek değerini veren, milleti refaha götüren ileri bir düşünüş ve modern müesseseler getirmiştir. Kısaca Türk halkına …MİLLİ kİMLİK…. kazandırmıştır.
2-Kapitülasyonlar……LOZAN ANLAŞMASI……………..ile kaldırılmıştır.
3-13 Ekim 1923'te TBMM’de kabul edilen tek maddelik bir yasa ile ……ANKARA……………Türkiye’nin başkenti olurken 29 Ekim 1923'te …….CUMHURİYET…………….. ilan edildi.
4-Halifelik………3 MART 1924………kaldırılmıştır.
5-Medeni Kanun’un kabulü ile ……KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ.….. sağlanma yoluna gidildi.
C. Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(D) Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid’dir.
(Y) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar tarafından kurulmuştur.
(Y) Kanunuesasi, Osmanlı Devleti zamanında Ahmed Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından İslam hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan bir kanundur.
(D) Diyanet İşleri Başkanlığı görevine ilk olarak  Ankara müftüsü Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi getirilmiştir.
(D) Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya, 24 Kasım 1934’te “Atatürk” soyadı verilmiştir.
Ç. Aşağıda rakamlarla belirtilen kavramları, harflerle gösterilen açıklamalardan uygun olanlarıyla eşleştirerek parantezlerle gösterilen yerleri doldurunuz.
D.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1-Atatürk tarafından Türk kadınlarına 1930’da belediye seçimlerine katılma, 1934’te milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
Bu gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadının yönetime katılmasını sağlama
B)Aile yapısında değişiklik yapma
C) Kadınlar arasında okur – yazar oranını artırma
D) Çok partili hayata geçme
E) Seçime katılmayı zorunlu hâle getirme
2-Türkiye Cumhuriyeti’nde
I. Halifeliğin kaldırılması
II. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
III. Medreselerin kapatılması
gelişmelerinden hangisi veya hangileri siyasi alanda yapılan inkılaplardandır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) II – III
E) I – II – III
3-Yeni Türk Devleti gelirleri çok sınırlı olduğu hâlde, bütçe gelirinin%40’ını karşılayan aşar vergisini Cumhuriyet’in ilk yıllarında kaldırmıştır.
Bu uygulama yeni Türk Devleti’nin hangi özelliğini gösterir?
A) Ulusal olma
B) Devletçi olma
C) Halkçı olma
D) Laik olma
E) Cumhuriyetçi olma
4-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplar arasında gösterilemez.
A) TBMM’nin açılması
B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Saltanatın kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilan edilmesi
E) Siyasi partilerin kurulması
5-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri eğitim alanındaki gelişmelerden değildir
I-Takririsükûn Kanunu’nun çıkarılması
II-Latin alfabesinin kabulü
III-Maarif Teşkilatı Kanunu
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) I – II
E) II – III
6-TBMM’nin açılması, Saltanatın Kaldırılması, Tevhiditedrisat Kanunu’nun çıkarılması aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilgilidir
A) Hukuk alanında yapılan inkılaplar
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Millî eğitim
D) Misakımillî
E) Millî egemenlik
7-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan birisi değildir
A)Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
B) Şapka giyilmesi hakkındaki kanun
C) Saat ve takvimde değişiklik
D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
E) Genelkurmay Başkanlığının kurulması
8- Medeni Kanun aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A)Ticaret Hukuku
B) Borçlar Hukuku
C) Ceza Hukuku
D)Aile ve Miras Hukuku
E) İdari Hukuk


Sayfa  112 Cevapları

Sayfa 112 – 113’te Atatürk’ün gençlik yıllarının geçtiği yerler hakkında bilgi veren metin ve görsellerden yararlanarak Balkanların siyasi ve sosyal yapısı hakkında çıkarımlarda bulununuz.
CEVAP: Balkanlar Osmanlıdan ayrılmış ve tamamen kopmuştu. 
Atatürk’ün etkilendiği bazı şair ve düşünürlere ait aşağıdaki şiir ve metinleri okuyarak soruları cevaplandırınız.
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa  114 Cevapları

SORU: Atatürk “Cenge Giderken” adlı şiir için “Bu dizelerde ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum.” demiştir Bu sözleri dikkate alarak şiirin kendisinde hangi düşüncelerin gelişmesine katkı sağlamış olabileceğini belirtiniz.
CEVAP: Türkçülük ve Milliyetçilik duygularının gelişmesine katkı sağlamıştır.

SORU:“Lisan “şiirinin Atatürk üzerindeki etkileri hakkında çıkarımlarda bulununuz.
CEVAP:Lisanın yani dilin birliğinden bahsediyor buda Türk dili ile ilgili çalışmalar yapılması için zemin hazırlamış olabilir.

SORU:Atatürk ile J. J. Rousseau’nun fikirlerini karşılaştırarak benzer ve farklı yönleri tespit ediniz.
CEVAP:Görüşleri hemen hemen aynıdır. 

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa  125 Cevapları
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa  125  Cevapları
11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları sayfa 131
11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları sayfa 131

Hiç yorum yok: