9.Tarih Kitabı Cevapları

Tarih 1 1. ünite ünite sonu değerlendirme cevapları (s.37)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız

1- Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına tarih denir.

Bu tanımda tarihin hangi özelliğine yer verilmemiştir.

a-      Belgelerden yararlanılması

b-      Eski devirleri ele alması

c-       Olayların tahlilinin yapılması
d-      Olayları geçtiği yer ve zamanın belirtilmesi
e-      Kronolojiye yer vermesi
Cevap : A
 
     2-Tarih çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir.
a-      Takvimin başlangıcını belirlemek
b-      Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak
c-       Tarihi olayları önemine www.yahyagungor.com göre sırlamak
d-      Toplumları birbirinden ayırt etmek
e-      Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak
Cevap: E
 
    B-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz
a-      Doğrudan doğruya tarihi bir olayı yaşayan bu olayı gören ve olayla çağdaş yazarların verdikleri bilgi ve eserlere BİRİNCİ ELDEN KAYNAK Denir.
b-      Hikaye destan ve menkıbe gibi kaynaklara SÖZLÜ kaynak denir
c-       Asya tarihi Avrupa tarihi, Samsun tarihi biçiminde yapılan sınıflandırmaya MEKANA  göre sınıflandırma denir.
d-      Hikayesi tarihin öncüsü HEREDOTTUR.
 
  C- Aşağıdakiifadelerin başına Doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz
 
  
 
1-      ( Y )Tarih olaylarda aynı sebepler hep aynı sonuçları veriri
2-      ( D )Araştırmacı tarihçilik 19 .yy ortalarından itibaren gelişmeye başlamıştır
3-      ( Y )Tarih zaman zaman deney ve gözleme başvurabilir
4-      (Y  )Ana kaynaklar her zaman doğru bilgileri verir
5-      (  D)Kitabeler birinci elden kaynaktır
 
 D-  Aşağıda sol sütunda tarihi faydalandığı bilimler sağdaki sütunda ise bu bilimlerin tanımları verilmiştir. İlişkili olan tanımları eşleştiriniz.
 
1-(  )Antropoloji                              (  5)Eski yazıların okunması
2-(  )Arkeoloji                                  ( 7 )Kitabelerin okunması
3-(  )Kronoloji                                  ( 2 )kazı çalışmaları sonucu yeni bilgilere ulaşılması
4-(  )Nümizmatik                               ( 3 )olayları tarih sırasına konması
5-(  )Paleografi                                 (1  )Toplumların kültürel gelişmelerinin incelenmesi
6-(  )Coğrafya                                    (  4)Para üzerindeki bilgilerin tespit edilmesi
7 (  ) Epigrafya                               ( 6 )Tarih olayların geçtiği yerin tespit edilmesi
 
E- 1- On yıl sonra bir arkadaşınıza iletilmek üzere bir mektup yazmanız isteniyor. Sizde tarihi bir olay niteliği taşıyacak günümüzde gerçekleşen bir olay tespit ediniz. Bu olayı tarih bilimini faydlarını gözönünde bulundurarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazınız.
 
     Cevap:Bu Sorudaki olayı kendiniz seçmeli ve anlatmalsınız. Bunun için haberleri izlemeli gündemi takip etmelisiniz. Bu günlerde ki şuan 2013 Kasım ayını ilk günü Marmaray açılışını ve önemini arkadaşına yazabilirsiniz. 10 Yıl sonra arkadaşlarınız için ne önemli olabilir ona göre mektup yazdığınızı düşünün ve  doğal bir dil kullanın. Hal hatır sorduktan sonra fazla kasmadan kendi cümlelerinizle yazın mektubunuzu 10 yıl sonra arkadaşına ulaşması için.
 
2- İyi bir tarihçide bulunması gereken özellikleri yazınız.
 
Tarafsız olmalı
objektif olmalı
belgelerden yararlanmalı
araştırmacı olmalı
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uygarlıkların doğuşu ve ilk uygarlıkları Ünitesi sayfa 68 ve 69 Ünite değerlendirme soruları ve cevapları
 
1- Tarih öncesi çağların sırası ile yaşandığı bir höyükte yapılan kazılarda Tarih öncesi çağlara ait eşyalar bulunmuştur. Üst katmandan başlayarak bu höyükte sırası ile hangi maddelerden yapılmış eşyalara rastlanır.
A.      Toprak – Taş – Maden
B.      Maden Toprak Taş
C.      Toprak Maden Taş
D.      Maden Taş Toprak
E.       Taş Toprak Maden
Cevap: B
 
2- Uygarlıkların oluşmasında farklı kültürlerin etkileşimi önemli bir yere sahiptir. Fenikelileri deniz ticareti yoluyla alfabeyi batıya taiıyarak Latin ve yunan alfabelerinin oluşmasında etkili olmuşlardır. Büyük İskender’in Asya seferi sonucunda doğu ve batı kültürlerinin kaynaşması ile Helenistik uygarlık oluşmuştur. Çin uygarlığının oluşmasında ise Çine göç eden Türklerin etkisi olmuştur.
Buna göre Kültürlerin yayılmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur.
 
A.      Savaşlar
B.      Göçler
C.      Ticaret
D.      Yazı
E.       Posta Teşkilatı
Cevap: E
 
3- İlk çağ uygarlıklarında DİN olgusu aşağıdakilerden hangisinde en az etkili olmuştur.
 
A.      Yönetim
B.      Hukuk
C.      Edebiyat
D.      Mimari
E.       Ticaret
Cevap : E
 
4-Aşağıdakilerden hangisi İlkçağa ait gelişmelerden değildir
 
A.      İyonların koloniler kurması
B.      Haçlı seferleri
C.      Mutlak krallıkların kurulması
D.      Kadeş anlaşması
E.       Hristiyanlığın doğması
Cevap: B
 
5- Hindstanda kast sisteminin kurulmasında Aşağıdaki düşüncelerden hangisi daha etkili olmuştur
 
A.      Ülkenin çok geniş olması
B.      Milli birlik ve beraberliği sağlama düşüncesi
C.      Hint dinlerinin kast sistemini teşvik etmesi
D.      Arilerin kendilerinden kalabalık Hint halkını daha kolay yönetme düşüncesi
E.       Hindistanda Ekonomik sıkıntıların yaşanması
Cevap: D
 
6- Bir bölgede yapılan araştırmalar sonrasında o bölgede yaşayan topluluklar ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.
 
·         Aynı dönemde yaşayan topluluklara ait eşyalar bulunmuştur
·         Bazı topluluklar toprak ve madenden yapılan eşyalar kullanmışlardır
·         Bazı topluluklar sadece Topraktan yapılan eşyalar kullanmışlardır
·         Toplulukların devlet anlayışına sahip olmadıkları görülmüştür.
 
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. ?
 
A.      Devlet anlayışının olmayışının toplulukları geri bıraktığı
B.      Aynı dönemde yaşayan toplumların farklı araç Ve gereçler yaptığı
C.      geçmişteki insanların üretici olduğu
D.      Topraktan yapılan araç ve gereçlerin madenden yapılan araç ve gereçlerle birlikte kullanıldığı
E.       Bazı toplumların sadece topraktan araç ve gereç kullandığı
Cevap: A
 
B Aşağıdaki yargıların başına Doğru ise D yanlış ise Y işareti koyunuz
 
1-(  Y  )Mısır uygarlığı çevre uygarlıklardan etkilenmiştir.
2-(  Y  )HZ İsanın doğumu ile tarihi çağlar başlamıştır
3-(  Y  )Yunan şehir devletleri arasında siyasi birlik vardır
4-(   D )İyonya kültürü bilimsel alanda büyük gelişme göstermiştir.
5-(  D  )Antalyadaki karain mağarası ile İspanyadaki Altamira mağarası Aynı döneme ait yerleşim yerleridir.
 
C- Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız
 
İlk Şehir devletleri ——–  tunç çağı
İlk köy yerleşimi ——-yenitaş çağı
Kibele —– Frigyalılar
Yazı ——– Sümerler
Persler ——–Satraplık
Kast sistemi ——- Hint
İlk İmparatorluk ———Akadlar
Mısırlılar ———- Güneş takvimi
On iki Levha Kanunları———-Roma
 
d-  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız
 
1)Hitit Yıllıklarına ANALLAR denilir
2)Tarihta biline ilk tek tanrılı inanış İBRANİLERE aittir.
3)Babillerin en ünlü hükümdarı  Hammurabi dir
4)Tarihte bilin ilk yazılı anlaşmanın adı KADEŞ anlaşmasıdır
 
E- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
 
1-Türkiye toprakları tarih boyunca birçok kavmin istilasına uğramış ve üzerinde pek çok uygarlık kurulmuştur. Bunun sebeplerini açıklayınız
Cevap: Türkiye ön Asya’da kurulmuştur. Burası tarıma elverişli orta kuşak ılıman iklime sahip ve yaşamaya son derece müsaittir. Ayrıca tarihi ticaret yolları buradan geçer ve jeopolitik olarak çok önemli bir konumdadır. Göç yollarının üzerinde olması da bunun sebepleri arasında sayılabilir
 
2-Mezopotamya uygarlığının Anadolu uygarlığına etkileri neler olmuştur.
Cevap: Mezopotamya da kurulan Asurluların Anadolu uygarlığına katkısından bahsetmek mümkündür. Asurlu Tüccarlar Karum denilen ticaret yerleri kurmuşlar ticaret sayesinde kültürlerini yaymışlardır. Anadolu ile de bu ticari faaliyet oluşmuş ve Anadolu’ya ilk yazıyı Asurlular getirmiştir.
 
3-Roma Uygarlığının günümüz uygarlığına katkıları nelerdir.
Cevap: Romalılar 12 levha kanunlarını yapmışlar ve günümüz hukuk anlayışı için emsal teşkil etmiştir. Birde Romalılar bugünkü kullandığımız miladi takvimin geliştiricisi arasında yer alır.
 
4-İlk çağ kara ve deniz ticaretinde gelişen devletlerin uygarlık tarihi açısından ortak yönünü örneklerle kısaca açıklayınız.
Cevap: İlkçağda kara ve deniz ticareti yapan uygarlıkların adlarını sayacak olursak şu şekildedir. Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar, İyonyalılar vs. Bunları uygarlık tarihi açısından ortak yönü Kültür taşımacılığı yapmalarıdır. Asurlular Mezopotamya kültürünü Anadolu’ya getirmiş, Fenikeliler ise ön Asya uygarlığını Batıya taşımışlardır.
 
5-Mısır Bilimsel alanda gelişmesine rağmen hukuk alanında aynı gelişmeyi gösterememiştir. Bunun sebepleri  neler olabilir.
Cevap: Mısır’da hakim olan Firavunların her alanda tek söz sahibi olması hukuk kurallarının gelişmesini önlemiştir.
 
6-Anadolu Asur Lidya Para Ticaret kavramlarını kullanarak bir paragraflık metin yazınız.
Cevap: Mezopotamya uygarlıklarından olan Asurlular Anadolu ile ticaret yapmışlardır. Lidyalılar ise bir Anadolu uygarlığı olarak ticaret sayesinde zenginleşmişler ve Ticarette değiş tokuş usulünün yerine parayı kullanmaya başlamışlardır

.....................................................................................................................................
99.sayfa  ünite sonu cevapları
 
A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
 
1- Asya Hun devleti
I- Çin Seddinin yapılmasına neden olmuştur.
II- Çok geniş bir alanda hakimiyet kurmuştur.
III- Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliği sağlamıştır.
Bu bilgilere bakıldığında Asya Hun devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir 
A) Ticari Faaliyetlere büyük önem vermiştir.  
B)Bu dönemde Orta Asya da güçlü bir devlet konumundadırlar
C)Devlet olarak güçlü bir merkeziyetci anlayışa sahiptirler
D)Çin ve Bizans devletini kendilerine bağlamışlardır
E) Ülke içindeki değişik toplumlara hoş görülü davranmışlardır.   
 
2- Uygurlar yerleşik hayata geçtiği bilinen ilk Türk devletidir. Bu durum Uygurların kültür ve uygarlı tarihinde diğer Türk devletlerinden farklı özellikler göstermesini sağlamıştır.
Uygurlarda yerleşik hayata geçilmesine rağmen değişikliğe Uğramayan Özellik aşağıdakilerden hangisidir.
 
A)Bilim-Ekonomi
B)Sanat – Dil
C) savaşcılık – yönetim
D)Yönetim – Dİl
E) Yönetim – sanat
 
3- Türk İslam devletleri içinde ilkkez museviliği benimsemişlerdir
İslamiyetten önceki devletler arasında en geniş sınırlara ulaştılar
İstanbulu Kuşatan İlk Türk devletidir.
Türkler içinde ilkkez kendi adlarına para bastırdılar
Türk devletleri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri taşımaz.
 
A) Kırgızlar
B) Köktürkler
C)Avarlar
D)Türgişler
E)Hazarlar
 
 
4- Karasal iklimin hüküm sürdüğü Orta asya da geniş bozkırlar yüksek dağlar nehirler ve göller bulunmaktadır
Bu durum Türk kültür ve uygarlığının unsuru olan aşağıdaki alanlardan hangisi üzerine daha etkili olmuştur
 
A)Hukuk kuralları
B)Yaşam Tarzı
C)Edebiyat
D)Sanat Eserleri
E)Dini İnanış
 
B- Aşağıdaki İfadelerin başına boşluğa doğru İse (D) yanlış ise (Y) harfi koyunuz
 
(D)1- Kavimler göçü sonrası Avrupanın sosyal ve siyasi yapısı değişmiştir.
(D)2- İtil bulgarları Müslüman tüccarlarla ilişki neticesinde müslümanlığı seçmişlerdir.
(Y)3- Orhun Abideleri Uygurla döneminde meydana getirilmiştir.
(D)4- Kaşgarlı Mahmuta göre Türk adı güçlü kuvvetli anlamına gelir
(D)5- Oğuzlar Türk tarihinin en kalabalık ve Siyasi açıdan en önemli boyudur.
 
 
C. aşağıdaki devletleri Uygun bilgilerle eşleştiriniz.
 
A-Asya Hun devleti                   (B )Orta Asyada İlk Türk Bizans ittifakı
B-Köktürkler                            ( C)Manas Destanı
C-Kırgızlar                               (A )Orduda Onlu sistemi
D-Avrupa Hun devleti                ( E)İlk Müslüman Türk topluluğu
E-Karluklar                              ( D)Margus anlaşması
                                            ( )Baris han
 
 
E. Aşağıdaki Sorulara cevap veriniz.
 
1- Çinliler – Türkler- Orta asya- Göç – İpek Yolu kelimelerini kullanarak Türk çin ilişkileri hakkında kısa bir metin oluşturunuz.
Cevap: Türklerle Çinlilerin Orta Asyadaki Mücedelelerinin temel sebebi İpek yolunu ele geçirmek istemeleridir. Türkler Orta Asyadan Çeşitli devirlerde çeşitli sebeplerle göç etmişlerdir.
 
2- Türklerin ayn dönemde farklı coğrafyalarda bir çok devlet kurmasının sebepleri nelerdir.
Cevap: Türklerin Teşkilatlı özellikeleri sayesinde DEvlet kurmuşlardır. Bu durumun Dünyanın pek çok bölgesinde olmasının temel sebebi Göçlerdir.
 
3- Hunlar Avrupa tarihinde hangi değişimlere sebep olmuştur.
Cevap: Hunlar Neden oldukları kavimler göçü nedeniyle Avrupanın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden olmuşlardır. Bu günkü avrupa kavimlerinin oluşmasında pay sahibidirler. Daha ayrıntılı bilgi için KAVİMLER GÖÇÜ hakkında bil edininiz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarih 1 dersi 4. Ünite İslam tarihi Ünitesi Ünite sonu değerlendirmesi ve cevapları
 
A.Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
 
1- Abbasiler bütün Müslümanlara değer vererek onlara eşit muamele yaptılar. Böylece mevali kavramı ortadan kalktı. Bu dönemde önce İranlı sonra Türk subaylar ve memurlar önemli görevlere getirildiler.
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A)Mevali Sosyal Statüyü belirleyen bir kavramdır.
B)Abbasiler Ordu komutanlığı gibi önemli askeri görevlere Türkleri getirmişlerdir.
C) Abbasiler Ordu komutanlığı gibi önemli askeri görevlere İranlıları getirmişlerdir.
D)Türk ve İranlılar Abbasi devletinde memurluk yapmışlardır.
E)Araplar Abbasîler döneminde devlet kademesinde görev almamışlardır.
 
 
2-I-Yalancı Peygamberler ortadan kaldırılmıştır
II-Kuranı Kerim ayetleri toplanarak kitap Haline getirilmiştir.
III-Arapça resmi dil haline getirilmiştir.
IV-İlk deniz savaşı yapılmıştır.
V-Avasım şehirleri kurulmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri dört Halife dönemine ait değildir.
A)I-III- V
B)II- IV
C)III-V
D)I ve V
E)II-IV-V
 
 
3-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap yarımadası için söylenemez
A)Toplumda sınıf farklılıklarının olması
B)Kabileler arası savaşlar olması
C)Akrabalık bağlarının güçlü olması
D)Ticaretin gelişmemiş olması
E)Güzel konuşmaya ve Şiire önem verilmesi
 
4-Avrupada Müslümanların ilerleyişlerinin durması aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir.
A)Nihavent savaşı
B)Talas Savaşı
C)Puvatya savaşı
D)Köprü savaşı
E)Mute savaşı
 
B) Aşağıdaki İfadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D), Yanlış ise (Y) koyunuz
(Y)1-İslamiyetten önce Araplar sadece putpresliğe inanıyorlardı
(D)2)Abbasiler fetihlerden çok bilimsel faaliyetlere önem vermişlerdir.
(D)3)Endülüs’te kurulan İslam devletletlerinin bilimsel faaliyetleri Rönesans’a zemin hazırlamıştır.
(Y)4)Dört halife döneminden sonra kurulan Emeviler Devleti ile Abbasiler aynı dönemde yaşamışlardır
(D)5)Müslümanlar ilk olarak habeşistana göç etmişlerdir.,
 
 
C)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
1)İslam Tarihinde İslamiyetten önceki dönem CAHİLİYE DÖNEMİ olarak adlandırılmıştır
2)Medine İslam devleti HİCRET olayının sonunda kurulmuştur.
3)İslam Devletinde devlet teşkilatlanması HZ. ÖMER  döneminde olmuştur.
4)Emeviler döneminde Müslümanların Avrupadaki İlerleyişi  PUVATYA SAVAŞI ile durmuştur.
5)Abbasiler dönemimde açılan ilim merkezlerine DARÜL HİKME denir.
 
D)Aşağıdaki İfadeleri uygun olan açıklamalarla eşleştiriniz.
1- Kurtuba –  Endülüs Emevi Devleti
2) Cemel Olayı- Müslümanlar arası ilk iç Savaş
3)Hudeybiye Anlaşması- Müslümanların İlk kez hukuksal olarak tanınması
4)Hendek SavaşıMüslümanların son savunma savaşı
5)İbni Sina- El Kanun Fittıp
6)Kerbela Olayı- Müslümanlar arası ilk kesin ayrılıklar
7)Ukaz- Panayır
8)Samarra- Abbasilerin Türkler için oluşturduğu Şehir
9)Farabi- Kitabul Musiki
 
E) Aşağıdaki Sorulara cevap  veriniz
 
1- İslam, Hicret, Medine, Devlet, Vahiy kavramlarını kullanarak bir paragraflık metin yazınız.
Cevap: Hz Peygambere Hicret edebileceği yönünde vahiy gelince Peygamber efendimiz 622 yılında Mekkeden Medineye hicret etmiş ve burada Medine islam devletini kurmuştur. Böylelikle Medine islam şehir devleti kurulmuştur
 
2-İslam uygarlığının Oluşumunda hangi uygarlıkların etkisi olmuştur.
İslam uygarlığınının oluşumunda çevre uygarlıkların etkisi görülmüştür diyebiliriz. Özellikle Mimari ve yönetim alanında Bizans be sasani etkisi görülmektedir.
 
3) Emeviler ve Abbasîler Siyasi Sosyal ve kültürel açıdan değerlendiriniz.
 
4)Endülüs’te kurulan devletler Avrupa Tarihini nasıl etkilemiştir.
 
5)Türk İslam Bilginleri İslamiyetin yayılışına ne gibi katkılar sağlamışlardır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Değerlendirme Çalışmaları ve Cevapları sayfa 163
 
A. Aşağıdaki, çoktan seçmeli sorularını cevaplandırınız.
 
1. Türklerin Islamiyeti kabulü aşağıdaki alanların hangisinde değişikliğe neden olmamıştır?
A) Bilim
B) Edebiyat
C) Hukuk
D) Askerî
E) Mimari
 
2. Türk-Islam devletlerinde aşağıdaki hangi dalda eser verilmemiştir?
A) Mimari
B) Minyatür
C) Resim
D) Oymacılık
E) Nakkaşlık
 
3. Çinliler ile Müslüman Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın Türk dünyası açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk-Çin ilişkileri son bulmuştur.
B) Orta Asya Çin hâkimiyetine girmiştir.
C) Türkler kitleler hâlinde Islam dinine girmeye başlamışlardır.
D) Anadolu Türk yurdu olarak seçilmiştir.
E) Türkler Islam dünyasının liderliğini üstlenmiştir.
 
4. Resmî yazışma dili Türkçedir.
Nüfusu tamamen Türklerden oluşur.
Aşağıdaki devletlerden hangisi yukarıdaki özellikler açısından diğerlerinden ayrılır?
A) Karahanlılar
B) Büyük Selçuklular
C) Gazneliler
D) Tolunoğulları
E) Ihşidiler
 
B. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyunuz.
 
(.D….) 1. Türkler, Tuğrul Bey’in Bağdat seferinden sonra Islam dünyasının koruyuculuğunu ve liderliğini üstlenmişlerdir.
(..Y…) 2. Islamiyetle birlikte Türkler heykel ve kabartma sanatlarında da başarılı örnekler vermişlerdir.
(..D…) 3. Talas Savaşı’nda Karluk Türkleri Çinlilere karşı Araplara yardım etmiştir.
(..D…) 4. Karahanlılarla Gazneliler aynı dönemde yaşamış, komşu Türk devletleridir.
(…Y..) 5. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu tamamen Türklerin eline geçmiştir.
C. Aşağıda yer alan ifadeleri tamamlayınız.
1. Orta Asya’da Islamiyeti kabul eden ilk Türk devleti iTİL BULGARLARI.
2. Büyük Selçuklu Devleti’nde ilk medrese TUĞRUL BEY zamanında NİŞABURDA açılmıştır.
3. Dandanakan Savaşı GAZNELİ ile SELÇUKLU  devletleri arasında meydana gelmiştir.
4.MALAZGİRT sonucunda Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır.
5. GAZNELİ MAHMUT tarihte Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.
 
D. Aşağıdaki eserleri yazarları ile eşleştiriniz.
 
(..B…) 1. Divân-ı Lügati’t-Türk                      A. Yusuf Has Hacib
(..C…) 2. Divân-ı Hikmet                               B. Kaşgarlı Mahmut
(…D..) 3. Atebet’ül Hakayık                           C. Hoca Ahmet Yesevi
(..A…) 4. Kutadgu Bilig                                  D. Yüknekli Edip Ahmet
                                                                   E. Evliya Çelebi
                                                                  F. Mevlana Celaleddin-i Rumi
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ünite sonu soruları ve cevapları (193 sayfa)
 
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
 
1) Türkiye Selçuklu devleti ticaret yollarını ele geçirmeye önem vermiş; gayrimüslim topluluklara din ve ibadet özgürlüğü tanınmış, onları vergi vermeleri karşılığı askere almamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu politikaların sonuçlarından biri değildir?
A-Şehir hayatının önem kazanması
B-İkta sisteminin kurulması
C-Hoşgörüye dayalı bir düzen oluşması
D-Farklı nitelikteki topluluklar üzerinde siyasi otoritenin kurulması
E-Farklı nitelikteki topluluklar üzerinde siyasi otoritenin kurulması
 
2) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nde uc teşkilatı oluşturulmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Türkmenlerin yerleşik unsurlara vereceği zararın engellenmesi
B) Zor durumda kalan Türkmenlere yardımcı olunması
C) Türkmenlerin sınır güvenliğini sağlamaları
D) Federatif yapının yok edilerek yönetimin merkezileştirilmesi
E) Uclara yerleştirilen Türkmenlerin vergilendirilmesi
 
3)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticareti geliştirme amacına yönelik olarak yapılmamıştır?
A)Yabancı tüccarlara düşük gümrük tarifelerinin uygulanması
B) Kervansarayların yapılması
C) Yabancı grupların Anadolu şehirlerine yerleştirilmesi
D) Türklerin Kıbrıs, Suriye ve Kırım’a yerleştirilmesi
E) Moğol tehlikesine karşı ittifak oluşturulması
 
4) Türkiye’de Xll. Yüzyılda yaşanan Moğol işgallerinin olumlu yanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türklerin sanat ve ticareti öğrenmesi
B) Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırması
C) Türklerin savaş sanatını geliştirmesi
D)Türkiye ile Orta Asya Türkçülüğü arasında ilişki kurulması
E) Türklerin Avrupa’ya geçmesi
 
B) Aşağıdaki cümlelerin başına ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
1- Baba İshak Ayaklanması Kösedağ Savaşı öncesinde Adıyaman’da başlamış, Amasya ve Tokat civarına sıçramıştır.(…)
2- Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlı Trabzon İmparatorluğu Kösedağ Savaşı’ndan sonra bağımsız olmuştur.(…)
3- Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile Türkiye’de beylikler dönemi başlamıştır.(…)
4- Antalya Türkiye Selçuklularına başkentlik yapmış önemli bir sahil şehridir.(…)
5- Ordu görevlilerine ve devlet memurlarına hizmetlerine karşılık verilen toprağın gelirine ıkta denir.(…)
 
C)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
1-Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın hükümdarlığını onaylayan Selçuklu hükümdarı ……………………
2-Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti ……………………….
3- Miryokefalon Savaşı ………………………. Zamanında meydana gelmiştir.
4- Moğollar, ……………….. Devleti’nin yıkılmasına kadar Türkiye Selçuklularını merkezden gönderdikleri valiler aracılığıyla yönettiler.
5- Yassı Çimen Savaşı Türkiye Selçukluları ile …………….… arasında meydan gelmiştir.
 
D) Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
( ) Kudüs Latin Krallığı A. I. Haçlı Seferi
( ) Yassı Çimen Savaşı B. I. Alâeddin Keykubat
( ) Haçlıların İstanbul’da bir Latin krallığı kurması C. IV. Haçlı Seferi
( ) Baba İshak Ayaklanması D.II. Gıyaseddin Keyhüsrev
E.III. Haçlı Seferi
F.II. Haçlı Seferi
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiç yorum yok: