9. Sınıf Yazılı Soruları


SORULAR

1-    Mevali politikası hakkında bilgi veriniz.

2-    Mısır’da kurulan Türk devletlerini yazınız.

3-    Türklerin İslamiyet’e hizmetlerini yazınız.

4-    Hadis ve Fıkıh kavramlarını açıklayınız.

5-    İspanya’da kurulan ilk Müslüman devletleri yazınız.

6-    Dört halife dönemi  ile Emeviler dönemini karşılaştırınız.

7-    Emevi Devleti’nin yıkılma nedenlerinden iki tanesini yazınız.

8-    Kerbela olayı hakkında bilgi veriniz.

9-    Kuran-ı Kerim’i kitap haline getiren halifeyi yazınız.

10- Türklerin İslamiyet’i kabulü hakkında bilgi veriniz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-) Tarih biliminin tanımını yazınız.

2-) Size araştırma konusu olarak “Atatürk’ün tarihe verdiği önem” araştırmasını verirsem, tarih biliminin araştırma yönteminin basamaklarını kullanarak nasıl araştırma yapacağınızı açıklayınız. Yöntem basamaklarını sırası ile kullanınız.

3-) Aşağıdaki kaynaklara 1’er örnek veriniz.

            Birinci elden kaynaklar:………………………

            İkinci elden kaynaklar  :……………………...

            Yazılı kaynaklar           :………………………

            Sözlü kaynaklar            :………………………

4-) Dış Tenkit’i açıklayınız.

5-) Tarih kaç şekilde sınıflandırılır yazarak birer örnek veriniz.

6-) Türklerin kullandığı takvimleri yazınız.

7-) Tarih yazılışına göre kaça ayrılır? Yazarak açıklayınız.

8-) Aşağıdaki tarihe yardımcı bilimleri kısaca açıklayınız.

            Arkeoloji:………………………………………………………………………………………………

            Kronoloji:………………………………………………………………………………………………

            Etnografya:…………………………………………………………………………………………….

            Paelografya:…………………………………………………………………………………………….

            Antropoloji:…………………………………………………………………………………………….

            Diplomatik:…………………………………………………………………………………………….

            Sosloyoji:………………………………………………………………………………………………

            Coğrafya:………………………………………………………………………………………………

            Nümizmatik:…………………………………………………………………………………………..

            Epigrafi:……………………………………………………………………………………………….

9-) Tarih öncesi çağları kaç şekilde sınıflandırıyoruz. Yalnızca isimlerini yazınız.

10-) Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem hakkında bilgi veriniz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1-) Dandanakan Savaşı’nın kimler arasında yapıldığını tarihini ve sonucunu yazınız.

2-) İlk kez “Sultan” ünvanını kullanan Türk Hükümdarı kimdir?
3-) Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut, Edip Ahmet Yükneki, Ahmet Yesevi yazarların eserlerini yazınız.      
4-) Karahanlılar Devleti hakkında kısaca bilgi veriniz.

5-) Mısır’da kurulan devletlerden 2 tanesini yazınız.

6-) Türklerin İslamiyet’e hizmetlerini maddeler halinde yazınız.        

7-) Türklerin İslamiyet’i kabulü hangi olayla başlamıştır? Kısaca açıklayınız.

8-) Fıkıh ve kelam kavramlarını açıklayınız.                 

9-)       Divan-ı Mezalim :

             Divanü'l Ceyş    :           

10-) İspanya’da kurulan Müslüman Türk Devletleri’ni yazınız.
11-) Mevali Politikası’nı açıklayınız.          
12-) Emeviler Devleti’nin yıkılma nedenlerinden 2 tanesini yazınız.
13-) Kerbela Olayı hakkında bilgi veriniz.
14-) Hakem Olayı’nı açıklayınız.
15-) Hz. Ebubekir’in halifeliğinde yaptıklarını kısaca anlatınız.
16-) Mute Seferi’nin sonucunu, kimler arasında olduğunu ve önemini yazınız.        
17-) Hicret hakkında bilgi veriniz.
18-) Hz. Muhammed’e inanan ilk Müslümanlar kimlerdir?
19-) Hz. Muhammed’e Peygamberlik nerede gelmiştir.
20-) Kuranı çoğaltarak dağıtan halife kimdir?                                                                                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------
A-) Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D” , Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 2 Puandır).
1- Tarih bilimi geçmişteki olayları yer ve zaman belirterek incelemelidir. (     )
2- Tarihi devirler Hz. İsa’nın doğumu ile başlar. (     )
3- Konya-Çatalhöyük, Anadolu’da  Orta Taş Devri için önemli bir yerleşim merkezidir .(      )
4-Toplanan bilgilerin doğru olup olmadığının araştırılmasına  “tasnif ” adı verilir.(      )
5-Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan yararlanılır. (   )
6.Rumi Takvim Türkiye Selçukluları hükümdarı Melikşah tarafından yaptırılmıştır.(   )
B-) Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız (Her soru 2 Puandır).
7-Tarih biliminin yönteminde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığı  .. ..................... aşamasında kontrol edilir.
8- Olayların  sonuçlarına  bağlı  olarak  ortaya  çıkan  uzun  süreli gelişmelere…………………..denir.
9- Hikayeci tarih yazıcılığının ilk temsilcisi………………
10- İlk tarih yazıcılığına  ……………………başlatmıştır.
11-Yakınçağ tarihi, Fetret Devri,15. yy Tarihi, Fatih devri tarihin………………………göre sınıflandırılmasıdır.
12- Zamanı  Aylara , Günlere, Yıllara  bölen  sistemlere  …………………..denir.
13- Dünya’da geçmişte var olmuş ve günümüzde yaşamaya devam eden dilleri inceleyen bilime ……….………… denir.
14- Aşağıda soldaki sütunda tarihin faydalandığı bilimler, sağdaki sütunda da bu bilimlerin tanımları verilmiştir. İlişkili olan tanımları eşleştiriniz. (12 puan)


 

  Kronoloji

A

Arma ve bayrakların incelenmesi

 

Paleoğrafi

B

Para üzerindeki bilgilerin incelenmesi

 

Nümizmatik

C

Olayların tarih sırasına konması

 

Arkeoloji

D

Toplumu inceleyen bilim dalı.

 

Heraldik

E

Kazı çalışmalarıyla bulgulara ulaşılması

 

Sosyoloji

F

Eski yazıların okunması ve incelenmesi
15- Tarih yazıcılığının sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (6 puan)
 

Yazılışına göre 3’e ayrılır:

1-

2-

3-
C-) Aşağıdaki testler 5’er puandır. Doğru şıkkı işaretleyiniz.
16. Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma Kadeş anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın incelenmesi için aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanmak gerekmez?
A) Nümizmatik          B)  Kronoloji      C) Paleografya                   
                         D) Diplomatik       E) Filoloji
17. Mustafa Kemal "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik alır." diyerek tarihçinin hangi özelliği üzerinde durmuştur?
A) Olayların geçtiği yerlerin belirtilmesi
B) Olayları günümüz şartlarına bağlı olarak yazma
C) Olayları tek bir kaynaktan yazma
D) Olaylarda zaman bildirme
E) Olayları yazarken objektif olma
D- Aşağıdaki soruların cevapları için kağıdın arkasını kullanabilirsiniz.
18- Tarih Bilimi’nin tanımını yapınız. (5 puan)
19- Birici elden kaynaklara, İkinci elden kaynaklara, Yazılı kaynaklara ve sözlü kaynaklara birer örnek veriniz. (8 puan)
20- Tarihi kaç şekilde sınıflandırırız? Yazarak açıklayınız. (9 puan)
21- Hicri Takvim’le Miladi Takvim’i karşılaştırınız. 10 puan)
22- Atatürk’ün tarih öğrenimine verdiği önem hakkında bilgi veriniz. (8 puan)
23- Hikayeci tarih, Öğretici Tarih ve Araştırmacı Tarih kavramlarını açıklayınız. (6 puan)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


 
 

Hiç yorum yok: